Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Piłka toczona

  piłka toczona; gra zespołowa dla niewidomych (grupa startowa inwa­lidów I) z udziałem dwóch drużyn, liczących po siedmiu zawodników, w tym dwóch rezerwowych. W czasie gry na boisku przebywa po 5 zawod­ników: bramkarz, dwóch obrońców i dwóch zawodników ataku. Bramkarz oraz obrońcy są całkowicie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień mózgu

  pień mózgu; reguluje czynności odruchowo-bezwarunkowe narządów wewnętrznych i mieści ważny, nieswo­isty układ aktywujący (tzw. twór siat­kowaty), modulujący czynność kory mózgowej i neuronów -> rdzenia krę­gowego. Zob. też mutyzm.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pies przewodnik

  pies przewodnik; pies przygotowany przez specjalną tresurę do pełnienia funkcji przewodnika człowieka nie­widomego. Dobrze wyszkolony p. p. potrafi prowadzić niewidomego po znanych trasach, omijać przeszkody, zatrzymywać się przed stopniami scho­dów i przejściami przez ulicę. Na roz­kaz rusza on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pionizacja

  pionizacja; przyjęcie pozycji piono­wej. ,W rehabilitacji — zazwyczaj po okresie przymusowego unieruchomie­nia w łóżku. Rozróżnia się p. czynną — przy współudziale chore­go, który dźwiga się samodzielnie, bądź też przytrzymując się przedmio­tów lub przy pomocy drugiej osoby, i p. bierną —za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plantografia

  plantografia; graficzna metoda oce­ny odchyleń od normy w obrębie stopy na skutek wad wrodzonych, porażeń lub niedowładów wiotkich i spastycznych mięśni goleni i stopy, urazów, wad statycznych nabytych. Po posmarowaniu podeszew płynem barwiącym stawia się badanego na arkuszu panieru. Uzyskaną w ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan zatrudnienia inwalidów

  plan zatrudnienia inwalidów; doku­ment zawierający wykaz potrzeb w za- S kresie zatrudnienia inwalidów, czyli liczbę inwalidów przewidzianych do zatrudnienia oraz możliwości ich za­trudnienia, liczbę aktualnie dostęp­nych stanowisk pracy odpowiednich dla inwalidów. Stanowiska te są zgła­szane do komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pick-up test

  pick-up test; zestaw układanek ge­ometrycznych służący do oceny i ćwiczeń sprawności rąk (koordyna­cji wzrokowo-ruchowej, oburęcznej, chwytu, naprzemienności ruchów).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgniarka społeczna (środowisko­wa)

  pielęgniarka społeczna (środowisko­wa); pracuje pod fachowym nadzo­rem lekarza w placówkach służby zdrowia, jak również w obrębie zespo­łu zapobiegawczo-leczniczego. P. s. obejmuje swą opieką ludność na usta­lonym terenie, należącym do właściwej przychodni rejonowej lub ośrodka zdrowia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień zwierający gardła

  pierścień zwierający gardła; zespół mięśni, tworzących w czasie emisji głosu koncentrycznie działający układ. Jeśli p; z. gardła daje niedostateczne zamknięcie jamy ustnej od nosowej, dochodzi do nosowego zabarwienia głosu. W skład p. z. gardła wchodzą mięśnie podniebienia, bocznej ściany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piłka bramkowa

  piłka bramkowa; gra zespołowa dla niewidomych (-» grupa startowa in­walidów I) z udziałem dwóch drużyn po czterech zawodników, w tym je­den rezerwowy. W czasie gry na bo­isku przebywa po 3 zawodników. Za­wodnik z resztą widzenia zakłada specjalne osłony z nieprzepuszczalne­go materiału. Zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /3 417

  praca w formacie txt

Do góry