Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Polski Czerwony Krzyż; PCK

  Polski Czerwony Krzyż; PCK; ma­sowa organizacja społeczna działająca na zasadzie dobrowolności, skupiają­ca ludzi dobrej woli pragnących pra­cować społecznie nad szerzeniem za­sad humanitaryzmu, rozwijaniem po­szanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie ciała

  położenie ciała; pozycja ciała; zes­pół parametrów opisujących położe­nie ciała w przestrzeni.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Komitet Pomocy Społecznej; PKPS

  Polski Komitet Pomocy Społecznej; PKPS; uznany Rozporządzeniem Ra­dy Ministrów z dnia 18.XI.1968 r. za stowarzyszenie wyższej użytecznoś­ci. Ma on na celu: 1) uzupełnienie działalności organów państwowych w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie i organizowanie działal­ności obywateli w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary długości kończyn

  pomiary długości kończyn; długość całkowitą kończyny górnej mierzy się od wyrostka barkowego do końca opuszki trzeciego palca, uzupełniając ją pomiarami odcinkowymi; długość ramienia mierzy się od wyrostka barkowego łopatki do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, długość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski model rehabilitacji

  polski model rehabilitacji; zbiór ogólnych zasad postępowania rehabi­litacyjnego oraz system organizacji re­habilitacji w Polsce. Ogólne zasa­dy postępowania rehabilitacyjnego typowe dla p. m. rehabilitacji są na­stępujące: 1) powszechność, tzn. re­habilitacja wprowadzona jest do wszy­stkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary linijne

  pomiary linijne; składowa badania ortopedycznego. P. l. dzielą się na po­miary długości i obwodów. Wykonu­je się je w celu sprawdzenia, czy kończyny są równe. P. długości jest istotniejszy w kończynach dolnych, gdzie skrócenie jednej powoduje uty­kanie podczas chodzenia. P. l. doko­nuje się taśmą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Związek Emerytów, Renci­stów i Inwalidów

  Polski Związek Emerytów, Renci­stów i Inwalidów; organizacja spo­łeczna o charakterze samopomoco­wym zrzeszająca emerytów, rencistów i inwalidów. Celem związp| jest po­lepszenie warunków życia swoich członków przez prowadzenie działal­ności socjalno-bytowej, kulturalnej i społecznej. W tym celu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole widzenia

  pole widzenia; przestrzeń obejmują­ca wszystkie punkty jakie może spostrzegać obserwator z jednego punktu, tzn. obserwator nieruchomy i patrzą­cy w jeden punkt. Punkt, na który skierowany jest wzrok obserwatora, stanowi środek jego pola widzenia; inne zaś punkty znajdują się na ob­wodzie pola widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary obwodów kończyn

  pomiary obwodów kończyn; wyko­nywane są zawsze na tym samym poziomie obu kończyn chorego oraz w tych samych warunkach (w czasie kolejnych pomiarów kontrolnych). Ist­nieją umowne poziomy p. o. kończyn, które są związane ze stałymi punktami kostnymi nie ulegającymi zmianom w czasie wzrostu kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polski Związek Głuchych

  Polski Związek Głuchych; organi­zacja społeczna zrzeszająca osoby głu­che i niedosłyszące (inwalidów słuchu) oraz osoby związane z nimi. Celem Związku jest zapewnienie tym inwali­dom opieki i pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Do najważniej­szych zadań PZG należy: 1) organi­zowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 399

  praca w formacie txt

Do góry