Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne

  poradnie zdrowia psychicznego — za­dania rehabilitacyjne; do zadań po­radni z. p. należy m. in. zapewnienie chorym opieki środowiskowej, tj. ba­danie i zaspokajanie potrzeb społecz-no-bytowych pacjentów, przy współ­pracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami społecznymi. Aby umożliwić realizację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej

  postępowanie z chorymi po wszcze­pieniu sztucznej zastawki mitralnej; zależy od wydolności układu krąże­nia i stanu choroby podstawowej (reumatycznej). Mimo stosowania od­powiednich materiałów do budowy protez istnieje duże niebezpieczeństwo zakrzepowe, powodujące konieczność stosowania środków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręcze do nauki chodzenia

  poręcze do nauki chodzenia; stoso­wane do pionizacji czynnej i nauki chodzenia, ułatwiające utrzymanie po­stawy pionowej przy użyciu siły włas­nych mięśni (wspomaganie i asekuracja ze strony kończyn górnych); wyposażone w regulację wysokości i szerokości rozstawienia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnictwo zawodowe inwalidów

  poradnictwo zawodowe inwalidów; pierwszy i zasadniczy etap rehabi­litacji zawodowej mający na celu udzielenie inwalidom (osobom niepeł­nosprawnym) pomocy we właściwym ukierunkowaniu ich planów zawodo­wych, tj. w doborze kierunku -> kształcenia zawodowego lub za­trudnienia inwalidów dostosowanego do ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc ekonomiczna

  pomoc ekonomiczna; zespół świadczeń środowiskowej pomocy spo­łecznej, na który składają się świad­czenia pieniężne oraz świadczenia w naturze. Świadczenia pieniężne udzielane są w formie: zasiłków sta­łych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków jednorazowych. Mogą nimi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poradnictwo rehabilitacyjne

  poradnictwo rehabilitacyjne; działal­ność zespołu specjalistów, głównie pedagogów, lekarzy, psychologów, prawników, pracowników socjalnych itp., polegająca na udzielaniu osobom niepełnosprawnym porad w zakresie spraw rehabilitacyjnych (rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej). Dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących

  pomoce techniczne dla niewidomych i niedowidzących; specjalnie skonstru­owane lub przystosowane przedmio­ty, przyrządy, narzędzia i urządzenia przeznaczone dla niewidomych i nie­dowidzących, umożliwiające i ułatwia­jące im wykonywanie czynności życia codziennego, naukę, pracę oraz udział w życiu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna

  pomoc społeczna; jedna z form zabezpieczenia społecznego, szczegól­nie uzasadniona w stosunku do osób starszych i niesprawnych, których potrzeby są różnorakie i nie mogą być zaspokojone przez rodzinę lub przez najbliższe otoczenie. Wzrost licz­by osób starych i niepełnospraw­nych, często samotnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoce toaletowe

  pomoce toaletowe; umożliwiają oso­bie niepełnosprawnej samodzielną hi­gienę osobistą po defekacji: a) stoją­ce, na ciężkiej stalowej podstawie, przystosowane do obsługiwania za po­mocą kończyn dolnych — odpowied­nio zamocowany papier toaletowy oraz haki ułatwiające zsuwanie i wcią­ganie ubrania;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc społeczna środowiskowa

  pomoc społeczna środowiskowa; zes­pół działań i świadczeń służący przez­wyciężaniu trudnych sytuacji życio­wych przez jednostki i rodziny w ich naturalnym środowisku społecznym. U podstaw p. s. środowiskowej leżą: zasada pozostawienia osoby korzysta­jącej z -> pomocy społecznej w jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 474

  praca w formacie txt

Do góry