Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Profilaktyka gerontologiczna

  profilaktyka gerontologiczna; jest dziedziną gerontologii znajdującą się na styku biologii starzenia się z me­dycyną i socjologią, psychologią i re­habilitacją. Celem p. g. jest uczynie­nie starości okresem życia wolnym od chorób oraz niesprawności fizycznej i psychicznej. Nie chodzi tu o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Wolffa-Delpecha

  prawo Wolffa-Delpecha; określa zdolność czynn ości owego przystoso­wania się kształtu kości do patolo­gicznie zmienionych warunków sta­tycznych. Przy zniekształceniach kości, powstałych w wyniku złama­nia lub procesu chorobowego, po stronie wklęsłej skrzywionej kości na­stępuje wzmożone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proteza

  proteza; sztuczny element anato­miczny zastępujący brakujący ele­ment naturalny, np. proteza kończy­ny górnej, proteza stawu biodrowe­go itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka inwalidztwa

  profilaktyka inwalidztwa; działanie zmierzające do stworzenia właściwych warunków rozwojowych (dzieciom i młodzieży) oraz zapobiegania cho­robom i urazom, które w konsek­wencji mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia organizmu. Obejmują one: 1) profilaktyczną działalność służby zdrowia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycje czynnościowe

  pozycje czynnościowe; takie usta­wienia stawów kończyn, w których kończyna spełnia najlepiej swoją funk­cję i może być użyteczna nawet po zesztywnieniu któregokolwiek stawu. Przy unieruchomieniu kończyny (ope­racyjnym i zachowawczym) ustawia się stawy w pozycjach czynnościowych (fizjologicznych)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca — rodzaje

  praca — rodzaje; z punktu widze­nia fizjologii i psychologii istnieje po­dział na pracę fizyczną i pracę umy­słową. Praca fizyczna występuje w dwóch postaciach: dynamicznej, związanej z przemieszczaniem ciała ludzkiego lub poszczególnych jego części w przestrzeni, oraz statycznej, przebiegającej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półka siedzeniowa

  półka siedzeniowa; tylnoprzyśrod­kowa część krawędzi -> leja kikutowego protezy uda względnie -> tulejki udowej protezy goleni lub -> ortezy kończyny dolnej, odpowiednio uksz­tałtowana, służąca do podparcia ma­sy ciała pod guzem kulszowym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca socjalna

  praca socjalna; działalność socjalno-opiekuńcza instytucji opieki spo­łecznej, która jest jednak czymś róż­nym od opieki społecznej. P. s. jest zorganizowaną pomocą świadczoną jednostkom, grupom i społecznościom lokalnym w rozwiązywaniu przez nich trudnych problemów życiowych. Po­lega ona na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca chroniona

  praca chroniona; forma zatrudnie­nia inwalidów, którzy ze względu na rodzaj inwalidztwa i znacznie obniżo­ną zdolność do pracy nie mogą być zatrudnieni w zwykłych warunkach pracy. Zapewnia ona indywidualny dobór profilu i technologii produkcji, przystosowanie stanowiska i środowis­ka pracy do potrzeb i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca statyczna

  praca statyczna; występuje wszędzie tam, gdzie od pracownika wymaga się trwałego utrzymania napięcia określonej grupy mięśni. Czynność mięśnia przy wykonywaniu pracy sta­tycznej polega na tym, że dwa punk­ty, do którego przyczepione są jego końce, utrzymują się w tym samym położeniu, mimo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt

Do góry