Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przewodnictwo kostne i powietrzne

  przewodnictwo kostne i powietrzne; termin audiologiczny określający tech­nikę przeprowadzanego badania audiometrycznego słuchu. W przypad­ku wykreślania krzywej progowej sły­szalności dla przewodnictwa kostne­go specjalny wibrator przykładany jest z tyłu za uchem do wyrostka sutkowatego. Uzyskiwana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływ krwi przez płuca

  przepływ krwi przez płuca; perfuzja płucna; w spoczynku wynosi ok. 5 l/min, podczas wysiłku może wzrastać do ok. 25 l/min. Zależy od czyn­ności prawej komory serca, która tłoczy krew do pnia płucnego, tętnic płucnych i ich rozgałęzień w płucach. Ciśnienie krwi w tętnicy płucnej wy­nosi ok. 1/6...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny oponowo-rdzeniowe

  przepukliny oponowo-rdzeniowe; meningomyelocele; wada rozwojowa układu kostnego połączona z niepra­widłowością rozwoju rdzenia i jego wpuklaniem się wraz z oponami w ubytek kostny. Najczęstsza lokali­zacja — odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Objawy kliniczne niedowład wiot­ki kończyn dolnych z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie ścięgna Achillesa

  przerwanie ścięgna Achillesa; naj­częściej powstaje w wyniku urazu pośredniego (gwałtowny skurcz mięś­nia trójgłowego łydki przy obciąże­niu ciała) u sportowców: siatkarzy, koszykarzy, szermierzy, skoczków, gimnastyków. Może nastąpić na róż­nej wysokości: na granicy ścięgniasto-mięśniowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysłowa służba zdrowia

  przemysłowa służba zdrowia; wy­odrębniony dział społecznej służby zdrowia dla pracowników zatrudnio­nych w przemyśle, których zdrowie narażone jest na większe ryzyko wy­nikające z rodzaju czy warunków pracy. Dotyczy to głównie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych. W zasadzie lekarze przemysłowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwstawienie kciuka

  przeciwstawienie kciuka; następuje w wyniku zbliżenia opuszki kciuka do opuszek pozostałych palców.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenośnik taśmowy

  przenośnik taśmowy; służy do tran­sportu międzystanowiskowego detali, podzespołów, zespołów itp. Może być instalowany do dowolnych stołów zestawianych w określonym ciągu technologicznym danego zakładu. Przeznaczony dla osób z ograniczoną sprawnością kończyn dolnych, gór­nych, tułowia oraz dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwstawność funkcji mięśnia

  przeciwstawność funkcji mięśnia; suma antagonistycznych -> funkcji mięś­nia w poszczególnych stawach, nad którymi mięsień przebiega, spowodo­wanych zmianą kierunku przebiegu włókien mięśniowych względem osi obrotu stawów przy zmianie ich ką­tów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy prawne rehabilitacji zawo­dowej

  przepisy prawne rehabilitacji zawo­dowej; istnieje wiele ogólnych i szcze­gółowych przepisów regulujących za­gadnienia związane z -> rehabilitacją zawodową inwalidów. Do najważniej­szych z nich należą: 1. Rozporzą­dzenie Rady Ministrów z dnia 5.V. 1967 r. w sprawie planowego zatrud­nienia inwalidów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot ortopedyczny

  przedmiot ortopedyczny; konstruk­cja techniczna wspomagająca lub za­stępująca element anatomiczny ukła­du podpórczo-ruchowego, np.: -> proteza kończyny dolnej, -> orteza tułowia, -> obuwie ortopedyczne, kula inwalidzka itp.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt

Do góry