Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Psychologia inżynieryjna

  psychologia inżynieryjna; dział -> psychologii pracy zajmujący się w szczególności dostosowaniem pracy do możliwości i potrzeb pracownika oraz pracownika do wymagań pracy (sta­nowiska pracy). Podstawowym zagad­nieniem p. i. jest tzw. układ człowiek-maszyna i optymalne ich zharmoni­zowanie w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia pracy

  psychologia pracy; dział psychologii stosowanej zajmujący się funkcjono­waniem człowieka w środowisku pra­cy albo psychologicznymi uwarunko­waniami pracy ludzkiej. W szczegól­ności są to zagadnienia: doboru za­wodu, psychologicznych podstaw kształcenia zawodowego, kierowania zespołami pracowniczymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychofarmakologia

  psychofarmakologia; dział psycho­logii zajmujący się psychicznymi skut­kami stosowanych w leczeniu (naj­częściej psychiatrycznym) rozmaitych środków farmakologicznych. Badania z zakresu p. prowadzone są także w warunkach laboratoryjnych na zwie­rzętach, u których obserwuje się i rejestruje zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria społeczna

  psychiatria społeczna; stanowi gałąź -> psychiatrii, która zajmuje się wza­jemnym oddziaływaniem pomiędzy środowiskiem a jednostką. Środowis­ko socjokulturowe może stanowić ma­kro- i mikrokultury społeczne (małe nieformalne grupy, tłum oraz sformalizowane instytucje). P. s. dąży do ustalenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatria środowiskowa

  psychiatria środowiskowa; kierunek współczesnej psychiatrii oparty na wykorzystaniu środowiska społeczne­go w leczeniu, rehabilitacji i szero­ko pojętej opiece psychiatrycznej. Dla realizacji założeń p. ś. potrzebny jest zorganizowany system różnych form pomocy psychiatrycznej dla społecz­ności z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymiary dla niewidomych

  przymiary dla niewidomych; linijki i ekierki, których skala wytłoczona na krawędziach jest oznaczona co 10 mm punktami Braille'a.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychiatryczna opieka zdrowotna w Polsce

  psychiatryczna opieka zdrowotna w Polsce; stanowi część ogólnego systemu opieki zdrowotnej. Struktura organizacyjna i zakres zadań p. o. zdrowotnej oparte są na zasadach: powszechnej dostępności, integracji z ogólnym systemem służby zdrowia, koordynacji działań wszystkich form opieki psychiatrycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych

  przystosowanie narzędzi pracy dla osób niepełnosprawnych; dotyczy róż­nego rodzaju pilników, wkrętek, dłut i młotków o zróżnicowanych rozmia­rach i kształtach rękojeści. Kształt i. wielkość każdej rękojeści należy tak dostosować, by można ją objąć jak największą powierzchnią dłoni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychochirurgia

  psychochirurgia; ten dział chirurgii mózgu, którego skutki oddziałują na stan psychiczny pacjenta. Chodzi tu nie tyle o krótkotrwałe zmiany zwią­zane z pooperacyjnym obrzękiem mózgu, ile o konsekwencje trwałe, takie jak te, które obserwuje się w wy­niku -> lobotomii. Zainteresowania wchodzące w zakres...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie stanowiska pracy

  przystosowanie stanowiska pracy; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami -» ergonomii i po­trzebami inwalidy wynikającymi z ob­niżonej zdolności do pracy oraz wy­posażenia go w odpowiednie urządze­nia techniczne, oprzyrządowanie, ma­szyny i urządzenia umożliwiające efektywne i skuteczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /adolftoja Dodano /10.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry