Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Psychopatia

  psychopatia; zaburzenia w zacho­waniu, charakteryzujące się specyficz­nymi ograniczeniami w nawiązywa­niu emocjonalnych więzi z innymi osobami. Psychopata odznacza się pewną oziębłością uczuciową, niezdol­nością wczuwania się w emocje i na­stroje innych, chociaż niekiedy w spo­sób powierzchowny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopedagogika specjalna

  psychopedagogika specjalna; dyscy­plina naukowa, zajmująca się proble­matyką rewalidacji osób upośledzo­nych fizycznie lub psychicznie. Przed­miot badań i praktycznej działalności jest tu analogiczny do pedagogiki specjalnej, pedagogiki rewalidacyjnej, pedagogiki leczniczej, defektologii. Zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych

  psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych; polega na zapobieganiu pato­logii, a szczególnie miażdżycy tętnic, na usuwaniu czynników zawożenia (-> profilaktyka gerontologiczna). Ważne znaczenie ma zapobieganie osamotnieniu, usuwanie źródeł konfliktów. Aby wcześnie rozpoznać sta­ny lękowe i depresyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychorysunek

  psychorysunek; jeden ze sposobów wykorzystania ekspresji twórczej cho­rych jako metody -> psychoterapii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  psychoterapia; w ścisłym znaczeniu obejmuje zaplanowane i systematycz­ne oddziaływania psychologiczne, któ­rych celem jest poprawa adaptacji społecznej jednostki oraz złagodzenie lub usunięcie zaburzeń psychicznych. W szerszym znaczeniu p. oznacza wszelkie korzystne oddziaływanie psy­chologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /4 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia przemysłowa

  psychologia przemysłowa; dział -» psychologii pracy zajmujący się za­gadnieniami psychologii pracy z uwz­ględnieniem specyfiki pracy w prze­myśle. P. p. może oddać duże usługi w rozwiązywaniu zagadnień związa­nych z zatrudnianiem -» inwalidów w zakładach przemysłowych oraz -» rehabilitacją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychofizjologia

  psychofizjologia; dział psychologii interesujący się fizjologicznymi skład­nikami przeżyć psychicznych, posłu­gujący się technikami laboratoryjnymi i nawiązujący do wyników badań me­dycznych. P. interesuje się problema­tyką wpływu określonych struktur mózgowych na zachowanie i uczenie się, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychogram

  psychogram ; wykres ilustrujący gra­ficznie wyniki badania testowego (najczęściej przeliczone) najważniej­szych uwzględnionych w danej me­todzie wartości. P. informuje nas o słabszych i mocniejszych stronach osoby badanej dotyczących ocenianej cechy (lub cech). Specyficzne dyshar­monie w psychogramach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psycholingwistyka

  psycholingwistyka; dziedzina wie­dzy łącząca w sobie elementy języ­koznawstwa i psychologii, zajmująca się badaniem i analizą funkcji języko­wych człowieka. P. rozwojowa in­teresuje się charakterystyką i prawi­dłowościami kształtowania się systemu językowego w ontogenezie. Metody p. znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia defektologiczna

  psychologia defektologiczna; dział psychologii interesujący się proble­matyką ograniczeń rozwojowych zwią­zanych z występującymi u dziecka upośledzeniami fizycznymi lub umy­słowymi, a także oceną możliwości indywidualnych oraz optymalizacją programu rehabilitacji zarówno dzieci, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 730

  praca w formacie txt

Do góry