Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ramię siły mięśnia

  ramię siły mięśnia; jest to odległość mierzona prostopadle od linii działania siły mięśniowej do osi obrotu w stawie. Zob. też hipomochlion.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje na działanie czynników śro­dowiskowych

  reakcje na działanie czynników śro­dowiskowych; są bardzo różnorodne. Stan wrażliwości i związana z tym od­porność na działanie czynników fizycz­nych, chemicznych i biologicznych zmienia się wskutek wielu przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych człowie­ka (człowieka i środowiska pracy)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalizacja

  racjonalizacja; jedna z pozytyw­nych — z punktu widzenia przystoso­wania — reakcji na frustracje polega­jąca na interpretowaniu danej sytuacji w oparciu o obiektywne, racjonalne przesłanki. R. traktuje się jako mecha­nizm obronny występujący w sytuacji zagrożenia i mobilizujący jednostkę do podjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quadriplegia

  quadriplegia; bezwład czterech kończyn pochodzenia mózgowego bądź rdzeniowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /89

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pylice płuc

  pylice płuc; choroby wywołane w wyniku działania pyłów na układ od­dechowy. Najczęstszą przyczynę sta­nowią pyły nieorganiczne: krze­mionki, azbestu, talku, metali. Na­rażeni są ludzie mający kontakt za­wodowy z tymi pyłami — górnicy, pracownicy przemysłu hutniczego i metalurgicznego. Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoza maniakalno-depresyjna

  psychoza maniakalno-depresyjna; dawniej stosowane określenie jednost­ki nozologicznej, w skład której wcho­dzą wyróżniane obecnie: -> choroba afektywna dwubiegunowa oraz -> choroba afektywna jednobiegunowa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia grupowa w padaczce

  >

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pylon

  pylon; słupkowa proteza uda skła­dająca się z leja kikutowego prote­zy kończyny dolnej, zakończonego kołyską wydłużoną ku tyłowi, oraz zawieszenia protezy kończyny dolnej. Stosowany jako wstępne zaopatrzenie testujące u mało sprawnych osób z amputacją w obrębie obu ud. Uży­wany też jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychozy

  psychozy; choroby psychiczne; za­burzenia psychiczne nasilone w stop­niu wyraźnie zaburzającym dostoso­wanie społeczne, w których występu­ją takie objawy, jak: -> urojenia, -> omamy, -> depresja i inne zaburzenia nastroju, -> zaburzenia świadomości itp. P. mają określony początek, prze­bieg i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia podtrzymująca

  psychoterapia podtrzymująca; bu­dzenie lub podtrzymywanie dobrego samopoczucia; wyjaśnianie, perswaz­ja, oddziaływanie leczniczo-wychowawcze.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt

Do góry