Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

  rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; należy ją rozpocząć natychmiast po zabiegu. Początkowo ogranicza się do pomocy w odkrztuszaniu gęstej wydzieliny po­przez oklepywanie klatki piersiowej i do częstej zmiany pozycji ciała. Po zabiegu z zastosowaniem krążenia po-zaustr oj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja nabytych wad serca

  rehabilitacja nabytych wad serca; celem jej jest uzyskiwanie tolerancji wysiłku fizycznego uzależnionego od rodzaju wady, zaawansowania choro­by serca oraz określenie aktywności podstawowego procesu chorobowego, którym jest najczęściej choroba reuma­tyczna. Objawy i przebieg choroby uzależnione są od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja kardiologiczna

  rehabilitacja kardiologiczna; zespół środków medycznych i metod postępo­wania: psychologicznych, socjalnych, pedagogicznych, ekonomicznych, tech­nicznych i in., potrzebnych do udzie­lenia pomocy osobom niesprawnym z powodu chorób układu krążenia w celu uzyskania przez nie maksymal­nej sprawności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa

  rehabilitacja kardiologiczna uzdrowi­skowa; odbywa się w szpitalnych uzdrowiskach lub specjalnych ośrod­kach (oddziałach) rehabilitacji kardio­logicznej. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnej wydolności wysiłkowej. Zakłady prowadzące r. k. uzdrowi­skową są wyposażone w urządzenia do diagnostyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja chorych psychicznie — metody

  rehabilitacja chorych psychicznie — metody; rehabilitacja psychiatryczna wykorzystuje zarówno metody stoso­wane w przypadkach inwalidztwa fizycznego, jak i zasady wynikające z -> psychiatrii społecznej oraz meto­dy -> psychiatrii środowiskowej, psy­choterapeutyczne i socjoterapeutyczne, jak: ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja gerontologiczna

  rehabilitacja gerontologiczna; ozna­cza działania mające na celu uspraw­nienie fizyczne i psychiczne osób sta­rych, które z powodu procesów sta­rzenia się i/lub chorób przewlekłych wykazują różnego stopnia zaburzenia pogarszające sprawność i wydolność, aż do niedołęstwa włącznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja głucho-niewidomych

  rehabilitacja głucho-niewidomych; proces przygotowania -> głucho-niewidomych do życia, pracy i udziału w życiu społecznym. Do podstawo­wych zadań r. g.-n. należy opanowa­nie: 1) komunikowania się z otocze­niem; 2) orientacji i poruszania się w przestrzeni; 3) czynności życia codzinnego; 4)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja częściowa

  rehabilitacja częściowa; jedna z zasad rehabilitacji stosowana w psychiatrii. Rozpoczynając postępowanie rehabili­tacyjne należy ustalić przypuszczalny możliwy pułap poprawy sprawności psychicznej i dostosowania społeczne­go chorego zależnie od: rokowania, na­silenia i utrwalenia zaburzeń, sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ranga frekwencyjności słów

  ranga frekwencyjności słów; wskaź­nik statystyczny stosowany w języko­znawstwie i psycholingwistyce służący do określenia częstości występowania danego słowa w tekście mówionym lub pisanym. Wskaźnik ten służy nie tylko do celów badawczych, lecz oddaje także usługi praktyczne w diagnostyce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory

  receptory; wyspecjalizowany czujnik biologiczny zbierający informacje z da­nego środowiska. Zob. też proprioreceptory.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt

Do góry