Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy mimowolne

  ruchy mimowolne; ruchy powstające bez udziału woli, m.in. odruchy, sterowane na najniższych piętrach ośrodkowego układu nerwowego (rdzeń kręgowy) według schematu łuku odruchowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoczesność i symetria ruchów roboczych

  równoczesność i symetria ruchów roboczych; oparte są na następujących prawidłach: a) obie ręce powinny zaczynać i kończyć ruch w tym samym czasie; b) ruchy rąk mogą równo­cześnie odbywać się w kierunkach prze­ciwnych pod warunkiem, że będą one symetryczne; c) obie ręce mogą być bezczynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robocze

  ruchy robocze; krótkie i zamknięte w sobie ruchy, które często się po­wtarzają w typowej formie i dotyczą bezpośrednio przebiegu pracy. W or­ganizacji pracy stosuje się sześć zasad polegających na oszczędności ruchów roboczych o charakterze ogólnym, przy czym należy pamiętać, że są one ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie słuchowe

  różnicowanie słuchowe; zdolność roz­różniania głosek świadcząca o prawi­dłowej percepcji złożonych bodźców słownych, niezbędna dla opanowania poprawnej wymowy, czytania, pisania. Istnieje wiele metod testowych prze­znaczonych dla oceny zdolności r. s. u dzieci w wieku szkolnym, u których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robocze ciągle i płynne

  ruchy robocze ciągle i płynne; osz­czędniejsze niż prostoliniowe z nagły­mi zmianami kierunku. W praktyce znane są fakty, że praca wymagająca ruchów prostych, o szybkiej zmianie kierunku, wymaga więcej czasu (do 20%) niż praca oparta na ruchach płynnych (okrągłych). W pierwszym przypadku występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchliwość

  ruchliwość; liczba stopni swobody członu względem przyjętej podstawy. R. łańcucha biokinematycznego to su­ma stopni swobody członów, wyliczana określonym wzorem.

   

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robocze ciągle

  ruchy robocze ciągle; ruchy, których cechy (szybkość, dokładność) uzależ­nione są od aktualnych okoliczności procesu wykonywanej pracy. Są to na ogół ruchy sterowania w procesach śledzących.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchomość

  ruchomość; zakres ruchu, wartość kąta obrotu członów w stawie, zawar­tego między ich krańcowymi położe­niami względem danej osi obrotu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robocze docelowe

  ruchy robocze docelowe; polegają na sięganiu do określonego celu i po okre­ślony przedmiot. R. r. docelowe rzad­ko występują samoistnie, raczej w ze­spole innych ruchów. W terapii pracą często zmienia się kierunek i rozmiary przestrzenne r. r. docelowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy balistyczne

  ruchy balistyczne; szybkie ruchy trwające poniżej 0,1 +0,2 s, sterowane są z wyprzedzeniem np. uderzenie, od­bicie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt

Do góry