Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dozór kopalni

  Ogół pracowników techniczno-inżynieryjnych kopalni sprawujących → dozór nad robotami, ich obsadą, stanem wyrobisk, wyposażeniem, bezpieczeństwem pracy itp.; dozór wyższy, średni i niższy; osoby dozoru ruchu mają stwierdzone odpowiednie kwalifikacje.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania korygujące

  D. podjęte w celu usunięcia przyczyn istniejącej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga twarda

  D. z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej, brukowcowej, tłuczniowej lub żwirowej oraz z płyt betonowych lub kamienno--betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi zalicza się do→ dróg gruntowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dozór techniczny

  Określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych; jednostkami d.t. są Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki (Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny); d.t. podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania zapobiegawcze

  D. podjętew celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do jej wystąpienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga tymczasowa

  D. → twarda lub→ gruntowa w granicach zakładu górniczego wykonana dla realizacji określonych → robót górniczych; po ich wykonaniu ulega likwidacji.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drenaż wód podziemnych

  Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego na skutek procesów naturalnych (przez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody stojące) lub wywołanych sztucznie (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń i głę-bokich wykopów...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga wewnętrzna

  D. niezaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych; d. dojazdowa do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, m.in. place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi, portami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drewno kopalne

  Drewno odsłaniane w kopalniach kruszyw naturalnychi/lub dolinach rzek; najczęściej dębowe, które przebywając w wodzie lub w ziemi uległo zmianom chemicznym i przebarwieniu na kolor czarny, surowiec do wyrobu galanterii drzewnej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamity

  Skalne materiały wybuchowe nitroglicerynowe, plastyczne, złożone z nitrogliceryny, saletry amonowej, sodowej lub potasowej, nitroglikolu lub wełny kolodionowej, mączki drzewnej i innych dodatkowych składników (nitroglikol uodparnia dynamity na niskie temperatury).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt

Do góry