Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kopalina

  Utwór geologiczny występujący wewnątrz skorupy ziemskiej lub na jej powierzchni, który może znależć opłacalne zastosowanie gospodarcze; k. wydobyta ze → złoża staje się → surowcem.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja przyrodnicza

  Zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesienie, zadrzewienie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanychw środowisku przez realizację przedsięwzięcia i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klin i okładki

  Urządzenie do rozłupywania bloków skalnych; najpierw w bloku wiercone są płytkie otwory ustawione w jednej linii, następnie w każdy z nich wsuwane są parami okładki, po czym wciska się między nie klin; → klin trójdzielny.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikat słowny

  Ustalona krótka i jednoznaczna informacja słowna wypowiedziana przez człowieka lub emitowana jako głos ludzki, nakazująca określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klinowanie

  Dzielenie monolitów i bloków kamiennych na części przez pobijanie młotkami klinów umieszczonych w wykutych lub wywierconych gniazdach wzdłuż zaplanowanej płaszczyzny podziału.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja wód podziemnych

  Porządkujący podział → wód podziemnych ze względu na: charakter ośrodka (wody porowe, szczelinowe, krasowe), charakter dynamiczny zwierciadła i jego położenie, wiek utworów wodonośnych, dynamikę, genezę, chemizm (w tym wg mineralizacji), jakość, przydatność; → jakość wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja złóż z punktu widzenia ich ochrony

  Wyróżnia się złoża:

  unikatowe – w skali całego kraju (znane 1-2 złoża) o wyjątkowej wartości użytkowej (np. złoża rud Mo-W; alabastru itp.),

  rzadkie w skali całego kraju (znanych tylko kilka złóż) lub złoża skoncentrowane w określonym regionie (np. złoża rud Zn-Pb, Cu, złóż siarki),

  rzadkie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja

  Rozdzielenie naturalne lub sztuczne rozdrobnionej kopaliny według wielkości ziarn przez przesiewanie na sitach → (k. sitowa), osadzanie w wodzie →(k. wodna) lub odwiewanie w powietrzu → (k. powietrzna).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kąt generalnego nachylenia zbocza

  Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną przechodzącą przez górną i dolną krawędź zbocza a płaszczyzną poziomą przechodzącą przez dolną krawędź zbocza wyrobiska lub zwałowiska.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamień sztuczny do robót hydrotechnicznych

  Kamień do robót hydrotechnicznych pochodzenia mineralnego, będący produktem procesu przemysłowego obejmującego modyfikacjętermicznąlubinną,zwyjątkiembetonowych elementów hydrotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /29.01.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt

Do góry