Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kruszywo organiczne

  K. otrzymywane z substancji pochodzenia roślinnego (najczęściej odpadowych), stosowane jako domieszka lub wypełniacz do zapraw budowlanychi betonu (paździerze, słoma, trzcina itp.).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria złoża przemysłowego

  Wymagania stawiane złożu lub jego części, w tym graniczne wartości parametrów → złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona w warunkach konkretnego → projektu zagospodarowania złoża, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo o ciągłym uziarnieniu

  K. będące mieszanką kruszyw grubych i drobnych; może być ono wytwarzane bez rozdzielania na grube i drobne frakcje lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książka uwag

  Dokument prowadzony przez służbę geologiczną i mierniczą zakładu górniczego obejmujący: prowadzenie robót nieujętych w planie ruchu lub z nim niezgodnych, uchybienia w zakresie racjonalnej gospodarki złożem oraz zauważone zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo sztuczne

  K. pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikację.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina palna

  K. używana do celów opałowych (torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny) lub w której (w złożu, na składowisku) mogą powstawać → pożary endogeniczne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kruszywo

  Materiał otrzymywany przez → rozdrabianie [SG]; materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, k. może być naturalne, sztuczne lub z recyklingu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korozja kamienia

  Zjawisko niszczenia kamienia na skutek działania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w warunkach atmosferycznych lub w środowisku użytkowania kamienia.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kopalina podstawowa

  Zbiór kopalin określonych, do którego zalicza się:

  – gaz ziemny, ropę naftowąorazjejnaturalne pochodne, węgiel brunatny, węgiel kamienny i metan z węgla kamiennego,

  – kruszce metali szlachetnych, rudy metali (z wyjątkiem darniowych rud żelaza) i metale w stanie rodzimym łączniez rudami pierwiastków...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzystanie z wód

  Używanie wód na potrzeby ludności oraz gospodarki, które wg przepisów prawa wodnego [13] nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych,a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody ani wyrządzać szkód; wyróżnia się k.zw.: powszechne, szczególnei...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Wszerad45 Dodano /30.01.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt

Do góry