Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona czynna

  Stosowanie, w razie potrzeby, zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemówi składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar poboru wód podziemnych

  O. przylegający bezpośrednio do studni lub źródła, obejmujący także techniczne wyposażenie i obiekty służące do eksploatacji wody.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niebezpieczny odcinek ściany

  Część ściany eksploatacyjnej lub stałej zagrożonej osuwiskiem, obrywem, naporem wody itp., na której roboty zostały wstrzymane ze względu na bezpieczeństwo pracy załogi, maszyn lub urządzeń.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt budowlany

  Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;→ obiekt małej architektury.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewypał

  Każdy pojedynczy ładunek środka strzałowego, który podczas pomiaru ciągłości obwodu strzałowego wykazał przerwę, lub który przy wykonywaniu odstrzału nie odpalił.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekt małej architektury

  Niewielki obiekt, a w szczególności: kultu religijnego, jak kapliczka, krzyże przydrożne, figury;posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; użytkowy, służący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownica, huśtawka, drabinka, śmietniki.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma

  Przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważniony organ dokument ustalający – do powszechnegoi wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności oraz ich rezultatów i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekty budowlane zakładu górniczego

  Usytuowane w wyrobisku i poza wyrobiskiem górniczym, np.: drogi technologiczne, składy materiałów wybuchowych, obiektyi urządzenia przeróbcze, rurociągi technologiczne, obiekty stacji załadowczych i wyładowczych, budynki głównych stacji sprężarek powietrza wraz z rurociągami, budynki stacji...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy zharmonizowane

  N. krajowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiekty pływające

  O. wykorzystywane do eksploatacji złóż spod zwierciadła wody→ koparki pływające (pogłębiarki), → barki, → szalandy, pchacze (holowniki).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry