Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Obszar wysokiej ochrony (OWO)

  Obszar wyznaczony na podobnych zasadach jak → obszar najwyższej ochrony, stanowią go części głównych zbiorników wód podziemnych, w których istnieją lepsze niż w obszarach ONO naturalne warunki ochrony wód (izolacja od powierzchni) oraz obszary lub wytypowane fragmenty zlewni powierzchniowych i podziemnych...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka udarowa

  Proces, w wyniku którego powstają wyroby kamieniarskie o przypadkowych, nieregularnych krawędziach, narożach i powierzchniach.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar zwykłej ochrony (OZO)

  O. stanowiący pozostałe fragmenty głównego zbiornika wód podziemnych, niewydzielone jako → ONO i → OWO; w granicach tych stosuje się obowiązujące przepisy prawne.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar drenażu

  Obszar na powierzchni terenu lub pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych; obszarem drenażu są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie uszczelnione strefy dyslokacyjne,a także obszary sztucznego drenażu, np. kopalnie, ujęcia wód...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obudowa przeciwerozyjna

  Zespół zabiegów technicznych i biologicznych, których celem jest zabezpieczenie terenów przed erozją wodną i wietrzną, zainicjowanie procesów glebotwórczych, poprawa warunków mikroklimatycznych i wodnych oraz ochrona terenów przyległych; rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar najwyższej ochrony (ONO)

  O. wymagające najwyższego stopnia ochrony wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w → głównym zbiorniku wód podziemnych; zwykle ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników wody wysokiej jakości lub też obszary najbardziej istotne (krytyczne) dla ochrony pozostałych typów → GZWP;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obniżenie zwierciadła wód

  Obniżający ruch zwierciadła wód podziemnych pod wpływem czynników naturalnych (brak zasilania, parowanie) i/lub sztucznych (pompowanie studni, odwadnianie sposobem studziennym).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

  Prowadzone z udziałem społeczeństwa postępowanie dotyczące:

  – skutków realizacji planów i programów; podstawą jej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona przez organ opracowujący projekt dokumentu,

  – projektowanych → przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar ochrony

  Obszar zasilania zbiornika lub poziomu wód podziemnych, w którym podejmuje się działania zmierzające do powstrzymania postępującej degradacji wód.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka kamienia

  Oddzielanie od bloku kamienia zbędnych fragmentów za pomocą różnych narzędzi (ręcznych, mechanicznych) w celu nadania mu pożądanego rozmiaru, kształtu oraz wyglądu powierzchni; także dzielenie monolitu lub bloku na mniejsze fragmenty (bloki, płyty).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry