Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odpalenie ze zwłoką

  Przy strzelaniu seryjnym inicjowanie wybuchu ładunków materiału wybuchowego ze z góry ustalonym opóźnieniem; ma ono na celu poprawę granulacji urobku, kąta ociosu po strzelaniu i zmniejszenie intensywności drgań w otoczeniu.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie powierzchniowe zwałowisk

  Działania obejmujące:

  – odwadnianie → poziomów zwałowych, skarp i wierzchowin,

  – odwadnianie i zabezpieczanie przeciw-erozyjne pochylni transportowych,

  – zabezpieczanie zwałów przed dopływem wód podziemnych i powierzchniowychz terenów przyległych,

  – ograniczanie wpływu z. na nadmierne nawodnienie i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odciek

  Zanieczyszczone wody wypływające lub przenikające do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych itp.; w przypadku odpadów stałych odcieki powstają głównie w wyniku ługowania substancji rozpuszczalnych przez wody opadowe infiltrujące do bryły...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona przyrody

  Polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe roboty rozpoznawczo - badawcze

  Geologiczne prace wywiadowcze wykonywane w celu wyboru środków dla utrzymania wyrobisk i zapewnienia prawidłowego przebiegu eksploatacji złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddział

  Wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona ścisła

  Całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną(→ formy ochrony przyrody), a w przypadku gatunków – całoroczną ochroną należących do nich osobników i stadiów ich...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrywkowe wyrobisko górnicze

  Przestrzeń o określonych wymiarach i przeznaczeniu powstała lub powstająca w złożu kopaliny albo w skałach otaczających w wyniku wykonywania → odkrywkowych robót górniczych; → wyrobisko górnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkład urobku

  Urobek usypany przez koparkę (ładowarkę) w zasięgu jej pracy bez korzystania ze środka transportu; niekiedy składowanie kopaliny, np. → hydrauliczny odkład urobku.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona środowiska

  Podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

  – racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

  – przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

  –...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /ergsz Dodano /30.01.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry