Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Palnik termiczny

  Urządzenie do cięcia skał zawierających powyżej 20% krzemionki wykorzystujące ciepło płomienia mieszaniny oleju opałowego i powietrza oraz ciśnienia gazów wydmuchujących cząstki skalnez ogrzewanej powierzchni; stosuje się do wykonywania → wcinek i wdzierek o szerokości 100 \ 150 mm w celu odspajania →...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłona

  Element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyn lub innego urządzenia technicznego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Organ powołany do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; p.i.p. tworzy: Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy oraz działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy – inspektorzy pracy.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba dozoru ruchu zakładu górniczego

  Pracownik szczebla wyższego, średniego lub niższego dozoru sprawujący w zakładzie górniczym dozór ruchu w odpowiedniej specjalności technicznej.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji geologicznej

  Minister właściwy do spraw środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju, wojewodowie działający przy pomocy geologów wojewódzkich, starostowie działający przy pomocy geologów powiatowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłata eksploatacyjna

  O. za wydobytą kopalinę, ustalana jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym; stawki opłat ustalane są odpowiednimi przepisami.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę towarzyszącą

  O. ustalana jako iloczyn 50% kwoty stawki o.e. dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie wgłębne

  Ujmowanie i odprowadzanie wód podziemnych za pomocą studni, otworów drenażowych i podziemnych urządzeń odwadniających.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odspajanie

  1. oddzielanie sposobami górniczymi fragmentów skał od calizny, początkowa i podstawowa faza procesu urabiania;

  2. samoczynne oddzielanie się warstw skalnych, brył i bloków oraz urobku luźnego od ociosów, ścian, skarp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie zwałowiska na potrzeby rekultywacji

  Działania związane z rekultywacją, które obejmują: o. i zabezpieczanie przeciwerozyjne zboczy, o. wierzchowinyw stopniu dostosowanym do programowanego sposobu jej dalszego użytkowania,o. → stopy zwałowiska i terenów przyległych, o. dróg wykonywanych w ramach rekultywacji, odprowadzanie wód ze zwałowiska i...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt

Do góry