Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Robota geologiczna

  Wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni ziemi, w tym wykonywanych przy użyciu materiałów wybuchowych, oraz likwidacja wyrobisk po tych czynnościach z wyłączeniem prac dotyczących ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin

  Zbiór postanowień i przepisów określających zasady postępowaniaw jakiejś dziedzinie lub zasady funkcjonowania urzędu, instytucji, organizacji, obowiązujące członków lub pracowników.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj zapalników ostrych elektrycznych

  W zależności od czasu działania ZE dzieli się na rodzaje oznaczone symbolami:

  U – mikrosekundowe o czasie działania poniżej 1 ms,

  N – natychmiastowe o czasie działania1 do 10 ms,

  M – milisekundowe o nominalnym czasie zadziałania stopnia pierwszego 11 do 100 ms,

  P – półsekundowe o znamionowym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty górnicze (robota górnicza)

  Wykonywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin ruchu

  Zasady użytkowaniai utrzymania pojazdów oraz dróg wewnątrzzakładowych, zatwierdzone przez → kierownika ruchu zakładu górniczego.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty przybierkowe

  Roboty udostępniające i → górnicze prowadzone poza przemysłowymi granicami złoża w celu korzystnego ograniczenia wielkości strat pozaeksploatacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja gruntów

  Przywracanie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowej lub przyrodniczej przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznychichemicznych oraz odtworzenie gleb, uregulowanie stosunków wodnych, rekonstrukcję lub budowę dróg dojazdowych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty przygotowawcze

  Prace poprzedzające → r. udostępniające, także prace wykonywane równolegle z → r. górniczymi, np. → odwadnianie, rowy odwadniające, → drogi dojazdowe, przygotowanie powierzchni pod → składowiska, → zwały itp.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekultywacja wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk

  Wszelkie poczynania i prace doprowadzające tereny poeksploatacyjnei zwałowiska do stanu umożliwiającego racjonalne ich wykorzystanie do celów gospodarczych, przemysłowych lub innych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roboty udostępniające

  Roboty górnicze mające na celu wykonanie wyrobiska górniczego w trakcie → udostępniania złoża oraz sukcesywne zdejmowanie nadkładu w całym okresie eksploatacji złoża.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt

Do góry