Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Termoregulasja

  Równowaga cieplna jest wypadkową ilości wytworzonego i traconego przez noworodka ciepła oraz ciepła dostarczanego noworodkowi z zewnątrz. Warun. kiem utrzymania równowagi termicznej jest prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów odpowiedzialnych za odczucie ciepła i zimna oraz wystąpienie w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /5 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amniopunkcja

  Amniopunkcja (amniocenteza) jest metodą diagnostyczną inwazyjną, mającą na celu uzyskanie płynu owodniowego drogą nakłucia przez-brzusznego jamy macicy, w celu wykonania badań cytogenetycznych, molekularnych lub biochemicznych. Amniopunkcję można wykonać wyłącznie za świadomą zgodą ciężarnej;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapeutyczne znaczenie diagnostyki prenatalnej

  Nie sposób przecenić terapeutycznego znaczenia diagnostyki prenatalnej. Najogólniej ujmując, jej zastosowanie dotyczy monitorowania przebiegu ciąży oraz wykrywania wad rozwojowych płodu.

  Konkretniej, badania tego typu mogą służyć ustaleniu stopnia zaawansowania ciąży. Ponadto analizowane badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsultacja genetyczna i poradnictwo genetyczne w pediatrii

  Genetyka kliniczna jest wyodrębnioną niedawno specjalnością lekarską. Ze względu na różnorodność chorób genetycznych nie tworzy się klinik genetycznych, ale kompleksowa opieka genetyczna oferowana jest ambulatoryjnie w p0-radniach genetycznych. Skierowanie dziecka do poradni genetycznej ma na celu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /11 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko z wrodzoną wadą rozwojową

  Wrodzoną wadą rozwojową nazywamy wszelkie zewnętrzne lub wewnętrzne morfologiczne odchylenia od prawidłowego rozwoju bez względu na etiologię, patogenezę, czas powstania i moment ustalenia rozpoznania. Około 2% dzieci rodzi się z co najmniej jedną poważną wadą rozwojową, a 0,5-0,'7% z zespołem wad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną

  Niepełnosprawność intelektualna jest znacznym problemem medycznym i społecznym ze względu na częstość występowania (1-2% populacji ogólnej, 2-3% populacji dziecięcej) i trudną sytuację rodziny, w której urodziło się jedno lub więcej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele diagnostyki prenatalnej

  • Ocena stanu płodu w celu wyboru optymalnego momentu i sposobu rozwiązania ciąży.

  Monitorowanie stanu płodu umożliwia rozpoznanie zaburzeń, w których wskazane jest wcześniejsze rozwiązanie ciąży, ponieważ może dojść do we-wnątrzmacicznego obumarcia płodu; w przypadku niektórych wad rozwojowych u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparaty ruchome

  Aparaty ruchome stosowane są przede wszystkim na etapie wczesnego leC2e nia ortodontycznego, przypadającego na wczesny okres wymiany uzębienia mlecznego na stałe, w czasie intensywnego wzrostu, ale także u pacjentów do rosłych, oraz w każdym wieku, jako aparaty utrzymujące wynik leczenia (retencja) po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /5 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparaty stałe

  Aparaty stałe cienkołukowe składają się z systemu zamków (na każdy zab przypada ściśle określony rodzaj zamka), klejonych na powierzchni wargowej i policzkowej odpowiednich zębów. Na pierwszych zębach trzonowych osadza się specjalnie zaprojektowane do tego celu metalowe pierścienie ortodontyczne bądź...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /4 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania do badania kariotypu dziecka

  Wymienione zespoły mikrodełecji to zespoły wad zazwyczaj z niepełno-:'v sprawnością intelektualną, których przyczyną są tak małe delecje chromoso-:5 mów, że można je wykryć tylko wówczas, gdy analizuje się chromosomy bar- ■ dzo długie, a nawet jedynie przy zastosowaniu dodatkowo metod biologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /5 676

  praca w formacie txt

Do góry