Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Warunki stateczności

  Parametry techniczne ociosów, skarp, ścian i zboczy określane na podstawie obliczeń z uwzględnieniem → warunków geotechnicznych.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użytkowanie górnicze

  Wykorzystywanie obszarów ziemi na cele działalności górniczej; wartość i sposób uiszczania wynagrodzenia za ustanowione użytkowanie górnicze określa umowa.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdatnianie wody

  Proces lub ciąg technologiczny procesów polegający na przystosowaniu własności fizycznych,chemicznychi bakteriologicznych wody do stawianych przez użytkownika.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wachlarzowy postęp eksploatacji złoża

  P. polegający na nierównomiernym przesuwaniu się frontu roboczego wokół stałego punktu lub strefy punktów na kształt wachlarza.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie

  Rozmieszczenie ziarn różnych frakcji granulometrycznych w obrębie skały (warstwy), rozpatrywane od jej → spągu do → stropu; rozkład wymiarów ziarn, wyrażony jako procent masy przechodzącej przez określony zestaw sit.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walory krajobrazowe środowiska

  Wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie grube kamienia do robót hydrotechnicznych

  Oznaczone za pomocą → nominalnej górnej granicy określonej wymiarami otworów sit między 125 mm i 250 mm, łącznie z wymiarami granicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa (złoża)

  Nagromadzenie osadu skalnego, którego wymiary poziome wielokrotnie przewyższają jego grubość, od góry i od dołu oddzielone mniej lub bardziej wyraźnymi granicami powstałymi w wyniku procesów sedymmentacyjnych [Ess]; w. skały lub pokład.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uziarnienie kamienia do robót hydrotechnicznych

  Oznaczenie kamienia d.r.h. za pomocą → nominalnej dolnej i → górnej granicy (oznaczenie to dopuszcza obecność podziarna i nadziarna w tym kamieniu).

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warstwa wodonośna

  Zbiorowisko → wód podziemnych związane z warstwowanymi utworami skalnymi o znacznym rozprzestrzenieniu i o określonej miąższości, ograniczone od góry nieprzepuszczalnym stropem lub → zwierciadłem wód podziemnych, a od dołu nieprzepuszczalnym spągiem lub podstawą w.w.

  Ocena / Przedmiot / Górnictwo

  Autor /Celestyn1 Dodano /25.02.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry