Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ekosystem

  Ekosystem - układ ekologiczny, który stanowi siedlisko drobnoustrojów, na przykład błony śluzowe, umiejscowione w obrębie organizmu człowieka wraz z drobnoustrojami tam występującymi (biocenoza). Każdy taki ekosystem stanowi odrębną, charakterystyczną, fuńk^ cjonalną całość, w której istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie oportunistyczne

  Bakterie oportunistyczne - warunkowo chorobotwórcze, mogą być czynnikiem etiologicznym zakażeń oportunistycznych. Stanowią składnik naturalnej mikroflor)' fizjologicznej człowieka lub występują w środowisku z nim związanym, ale w stanach zaburzenia równowagi flory lub obniżenia odporności organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELISA

  ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) - test immunoenzymatyczny służący do oznaczeń ilościowych zarówno antygenów, jak i przeciwciał. W technice tej jeden ze składników reakcji związany jest z nośnikiem (na przykład polistyrenem mikropłytek), kolejno dodaje się pozostałe składniki reakcji, po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza

  Biocenoza - grupa drobnoustrojów, obejmująca głównie różne gatunki bakterii, bytujących w określonych miejscach organizmu człowieka nazywanych siedliskami. Drobnoustroje te współdziałając ze sobą i oddziałując na siebie wzajemnie pozostają w stanie homeostazy (równowagi). Drobnoustroje inne niż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bronchoskopia

  Bronchoskopia (bronchofiberoskopia) - inwazyjna metoda diagnostyczna używana w badaniu tchawicy i oskrzeli za pomocą bronchoskopu (bronchofiberoskopu) - wziernika zaopatrzonego w źródło światła i układ optyczny. Umożliwia oglądanie wewnętrznej powierzchni tchawicy i oskrzeli oraz pobieranie próbek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik CAMP

  Czynnik CAMP - czynnik lityczny bakterii nazwany tak od nazwiska odkrywców' Christie, Atkins i Munch-Peterson. Jest to białko enzymatyczne, które działa jako współcytolizyna na częściowo zhemolizowane przez p-hemolizynę gronkowcową krwinki baranie, pow odując efekt synergistycznej hemolizy. Jest obecny u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykrywanie esterazy leukocytów w moczu

  Jest to szybki test paskowy wykonywany bezpośrednio z próbki nicodwirowancgo moczu. Leukocyty wykrywane są na podstawie aktywności esterazy indoksylowej, enzymu występującego w granulocytach i makrofagach. Esteraza katalizuje hydrolizę pochodnej estru naftylo-wego. Uwolniony naftyl reaguje z solą diazoniową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykrywanie czynnika CF gronkowców

  Z powierzchnią komórek gronkowców może być związany receptor dla fibrynogenu nazywany czynnikiem skupiania - CF (ang, dumping factor), Fibrynogen przekształcając się w fibrynę tworzy nici między komórkami, łącząc je w agregaty widoczne gołym okiem.

  Na szkiełko podstawowa nanosi się osobno dwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykrywanie arylosulfatazy

  Próba ta służy różnicowaniu prątków. Arylosulfataza hydrolizuje wiązania między resztą siarczanową a aromatycznym pierścieniem tripotasow'ego siarczanu fenoloftaleiny. W wyniku tej reakcji powstaje wfolna fenoloftaleina, dając w alkalicznym środowisku różowię zabarwienie. Obecność tego związku może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test wrażliwości na polimyksynę B

  Próba służy różnicowaniu gronkowców koagulazoujemnych. Wiele szczepów Staphylococcus epidermidis (ale nie wszystkie), w odróżnieniu od innych gronkowców tej grupy jest opornych na polimyksynę B. Test jest szczególnie przydatny do różnicowania tych szczepów S. epidermidis, które są fosfatazoujemne. z S...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /1 008

  praca w formacie txt

Do góry