Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AMINOKWASY

  AMINOKWASY — kwasy organiczne, zawierającepoza -►grupą karboksylową także grupęaminową —NH»; są podstawowymi składnikami-►białek i dlatego stanowią bardzo ważny materiałbudulcowy organizmu. Znamy obecnie przeszło60 aminokwasów, z których ponad 20 zaliczamydo najważniejszych. W nauce żywienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amperogodzina

  Amperogodzina (skrót Ah) — jednostkailości elektryczności (ładunku elektrycznego)jeśli przez dany przekrój poprzeczny przepływaw ciągu 1 godz. prąd o natężeniu 1 ampera,wówczas przenoszona ilość elektryczności równasię 1 Ah, czyli 3600 amperosekundom (kulombom);stosowana zwłaszcza do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa aminowa

  Grupa aminowa (—N H 2) — charakterystycznyskładnik wielu azotowych związkóworganicznych; występuje we wszystkich aminokwasachi aminach; grupa ta bierze udziałw procesach -♦transaminacji i -♦aminacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplituda ekologiczna

  Aplituda ekologiczna — skrajna rozpiętośćmiędzy czynnikami siedlisk, w którychdany rodzaj lub gatunek rośliny czy zwierzęcia m ażejeszcze bytować; jest ograniczana zwykłe przezjeden z czynników siedliska, np. przez tem peraturępowietrza, wilgotność gleby, odczyn gleby, nasileniespasania. G atunki o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminy

  Aminy — związki pochodne -►amoniaku,w którym jeden, dwa lub trzy atomy wodorusą zastąpione grupami węglowodorowymi (alkilami);w zależności od liczby podstawionychatomów wodoru w am oniaku rozróżniamy aminypierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amidazy

  Amidazy ------ ►enzymy przeprowadzającew drodze -►hydrolizy rozpad wiązań międzyatomami węgla i azotu; należą do nich np.enzymy rozkładające -►aminokwasy, -♦mocznikitd.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMIDY

  AMIDY, a z o to w e s u b s ta n c je n ie b ia łk o -w e — pochodne kwasów organicznych, w którychgrupa wodorowa (—OH) zastąpiona jestgrupą aminową (—N H a). W żywieniu zwierzątobejmują wszystkie składniki paszy zawierająceazot, a nic będące białkiem właściwym, np. soleamonowe, wolne aminokwasy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminacja

  Aminacja — proces włączania am oniakuw postaci grup aminowych do różnych związkówwęglowych, przede wszystkim organicznych, w wyniku czego tworzą się różne aminokwasy, aminyitd.; aminacja zachodzi niemal wyłącznie podwpływem enzymów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRONOMÓWKA

  A G R O N O MÓWKA — budynek z przyległądziałką ziemi gromadzkiej, obejmującą ogródekowocowo-warzywny i malc pólko demonstracyjnodoświadczalne,stanowiący siedzibę agronomagromadzkiego. Agroncmówki są budowane ześrodków Funduszu Rozwoju Rolnictwa, bądźurządzane w budynkach mieszkalnych na resztówkach .W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE

  ALKALOIDY PIRYDYNOWE — grupa związkóworganicznych pochodnych pirydyny, występującychw roślinach; najważniejsze z nich to nikotynai anabazyna; otrzymuje się je z roślin, np.z tytoniu, przez ekstrakcję lub destylację z parąwodną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt

Do góry