Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CDSL (Consumer Digital Subscriber Line)

  CDSL (Consumer Digital Subscriber Line) - najnowsza forma powszechnego asymetrycznego dostępu „ostatniej mili", lansowana od niedawna jako Lite DSL, przewidywana dla klientów o umiarkowanych potrzebach komunikacyjnych. W CDSL maks. szybkość transmisji w dół do abonenta wynosi 1 Mb/s, natomiast w kanale...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CD-RW (CD Reuritable)

  CD-RW (CD Reuritable) - standard zapisu dysków CD, określany wcześniej jako kasowalne CD-E (Erasable) umożliwiający wielokrotny zapis i odczyt danych rejestrowanych na krążkach optycznych. Czas przechowywania informacji 30-50 lat.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber)

  CCBS (Cali Completion to Busy Subscriber) - jedna z usług dodatkowych oferowanych klientom sieci cyfrowej ISDN, polegająca na możliwości ponownego automatycznego zestawienia połączenia, gdy tylko wywoływana linia się zwolni (oddzwonienie automatyczne).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budka szałasowa dla kurcząt

  Budka szałasowa dla kurcząt -letnie przenośne pomieszczenie dla kurcząt w wieku9—12 tygodni. Daszek dwuspadowy sięgającydo ziemi, ściana frontowa wykonana z siatki,a przeciwległa z desek. Kurczęta siedzą na grzędachbez podłogi. Budkę ustawia się na wybieguw miejscu suchym i zacisznym. Materiałem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKARIA

  CERKARIA, o g o n a tk a — stadium rozw ojow eprzywr z grupy Digena oraz pasożyta płuc i w ątrobyprzeżuwaczy — m otylicy; ogólną budow ącerkaria zbliża się d o postaci dorosłej,nic ma jednak funkcjonującychgonad (gruczołów płciow ych;;pływa sw obodnie w wodzie za pomocąruchów ogonka; dostaw szysię do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla wodna

  Budowla wodna — urządzenie służącedo wykorzystania zasobów wodnych lub ochraniająceprzed szkodliwym działaniem wód; dobudowli wodnych zalicza się przegrody, zap o ry ,jazy, tam y regulacyjne, wały przeciwpowodziowe,kanały, row y, mnichy, upusty, zastawki itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cewnikowanie

  Cewnikowanie ( k a t e t e r y z a c j a )  — zabieg polegający na w prowadzeniucewnika d o pęcherza m oczowego zwierzęciaprzez przew ody m oczow e w celu odprow adzeniana zew nątrz zatrzym anego m oczu lubofTcpłukania pęcherza, a także pob ran ia próbekmoczu w celu stw ierdzenia różnych ch o ró b ;zabieg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla ziemna

  BUD OW LA Z I E M N A — budowla w y k o n an aw gruncie lub z ziem i, m ają ca sam o d zieln e zn aczeniegospodarcze lu b te c h n iczn e; d o b u dow liziemnych zalicza się n asypy, np. w ały p rzeciw powodziowe,przegrody ziem ne zb io rn ik ó w , groblestawów lub k w ater zalew ow ych itp . o ra z w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buk

  B U K (Fagus silvatica) — drzewo typowo leśne z rodzinybukowatych (Fagaceae), jedno z najważniejszychgospodarczo spośród naszych drzew liściastych;dorasta do 40 m wysokości i 1.5 m grubości; żyje do 300 lat; korę ma cienką i gładką, nawetw starszym wieku; owocuje co 5—8 lat, poczynającod 40 (bez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Butwienie

  B U T W IE N IE — rozkład resztek roślinnychw obecności tlenu pod wpływem bakterii i grzybów; określenie to najczęściej jest stosowane w odniesieniu do ściółki leśnej; r \p o d o b n e procesy zachodzące w drew - / \nic potocznie nazyw am y „gniciem” / Vdrew na

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry