Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  FLADRY

  FLADRY — płaty czerwonego m ateriału szerokości8—10 cm i długości 30—40 cm, przym ocowaned o sznura w odstępach co 25— 30 cm.Sznurem tym otacza się część lasu w celu zam knięcia,a następnie odstrzelenia znajdujących si<w nim wilków. Zwierzęta te, zresztą ja k i inne,np. lisy, odstraszane chorągiew...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOMELIORACJA

  FITOMELIORACJA — zabiegi mające na celuzmianę naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli za pomocą zalesiania, zadrzewianialub uprawy roślin specjalnych; do fitomclioracjizalicza się np. zalesianie wododziałów,zboczy, wzniesień, brzegów rzek, wąwozówi parowów, lotnych piasków, zakładanie sadówna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRUKTOZA

  FRUKTOZA, c uki er ow ocow y — związekotrzymywany z cukru trzcinowego (-* sacharozy).Ogrzewając cukier trzcinowy z rozcieńczonymikwasami lub niektórymi rozpuszczalnymi -♦enzymami(-♦ inwertaza) otrzymujemy mieszaninę —►glikozy (cukru gronowego) i fruktozy (cukru owocowego);z cząsteczki cukru trzcinowego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLISZ

  FLISZ — skały osadowe, składające się z napy7<*pitan!i'głych WBTStW piaskowców i łupkówflasiyvh. margiistych lub piaszczystych, rzadziejliepikstoów. Flisz występuje w Karpatach na wielkichobszarach, nazwanych górami fliszowymi,utworzonymi głównie ze skał fliszowych drobnoziarnistych.dlatego też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feloderma

  Feloderma — miękiszowa tkanka korkowaroślin powstająca z felogenu (— felogen), tj.miazgi korkorodnej; odkłada się w kierunkuw nętrza łodygi (korzenia); składa się z kom óreko nieskorkowaciałych błonach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etażerka hodowlana

  Etażerka hodowlana — kilkukondygnacjowy(3—5) regał z listew drewnianych służącydo wychowu g ą s ie n ic jedwabnika morwowego;stosuje się etażerki stojące oraz etażerki wiszące(zawieszane na łańcuchach u sufitu wychowalni),pojedyncze i podwójne; długość ich wynosi200 cm, a szerokość — 63 cm...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenole

  Fenole — związki arom atyczne pochodne benzenu,najważniejszym z nich jest fenol jednow odorotlenowy, zwany fenolem lub karbolem. D ziałaon niszcząco na tkanki organizm ów , jest cennymsurowcem w przemyśle barw ników , środków leczniczychi tworzyw sztucznych; silny środek dezynfekcyjny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOLOWANE ROŚLINY

  ETIOLOWANE ROŚLINY , w yp ło nlo n e ro śliny— roiliny wyrosłe bez dostępu światła lubprzy niedostatecznym oświetleniu. U roUiń LAkschnastępuje nie tylko odbarwianie (brak chlorofilu),ale także zmiany morfologiczne i anatomiczne;mają one wydłużone międzywęźła, wiolkje, wątlepędy, nierozwinięte...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FERMA

  FERMA — wydzielona jednostka produkcyjnagospodarstwa rolnego lub gospodarstwo,0 charakterze specjalistycznym, zajmujące sięchowem lub hodowlą niektórych zwlcr/^t; f. mająpewną samodzielność, stalą wykwalifikowanązałogę pracowników, własną siłę pociągową1 maszyny.F e r m a d r o b i u jest to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja

  Ewolucja— I) wszelki rozwój, proce* przechodzeniaze stanów prostszych do bardziej złożonychlub pod pewnym względem doskonalszych;2) ciągłe stopniowe zmiany ilościowew ramach danej jakości; 3) poruszenie się, ruchskomplikowany, skok, np. w narciarstwie; 4) procesrozwoju świata roślinnego i zwierzęcegood...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt

Do góry