Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Fundamenty

  Fundamenty — dolne, podziemne częścibudynku, które przejmują obciążenie budynkui przenoszą je na grunt. Fundam enty budynkówmurowanych wykonuje się, zależnie od strefy kraiuna głębokość od 1,20 m do 1,80 m , odpowiednie)do głębokości przem arzania gruntu; rozróżniamyfundam enty ciągłe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOPERIODYZM

  FOTOPERIODYZM — wpływ długości dnia nażywe organizmy. W zależności od szerokościgeograficznej i pory roku zmienia się długość dniana kuli ziemskiej. Na skutek adaptacji wytworzyłysię rośliny dnia krótkiego wymagające do zakwitnięcia12 godzin lub nawet mniej godzinoświetlenia na dobę oraz rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA

  FIZJOLOGIA — nauka o czynnościach ż y ciowychorganizmów. Ponieważ jest to bardzoobszerna dziedzina nauki i dotyczy różnorodnycho r g a n i z m ó w , dlatego podzielono ją na fizjologięzwierząt, roślin, bakterii oraz na jeszcze węższedziały jak fizjologia owadów, ptaków , ryb, ssaków,człowieka, grzybów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOSYNTEZA

  FOTOSYNTEZA — synteza chemiczna zachodzącapod wpływem światła; u roślin zielonych —proces wytwarzania z dwutlenku węgla i wodypod wypływem energii świetlnej różnych substancjiorganicznych. Fotosynteza jest procesem o niesłychaniedoniosłym znaczeniu dla wszystkichistot żywych, ponieważ od niej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotoksyczność

  Fitotoksyczność - ujemne działanieKefancji aktywnych na organizm roślin. OznakąSU nctrzna jest pojawienie się plam, martwicy,^nik c h lo ro filu itp .; objawy te może spowo-?u/ać k ażd a forma użytkowa środków ochrony'lin D z iałan ie fitotoksyczne może być teżl i k i e m p o b ra n ia przez korzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOTROPIZM

  POTOTROPIZM — ruch wzrostowy roślin spowodowanydziałaniem światła; wyraża się zahamowaniemwzrostu po stronic naświetlonej,a przyspieszeniem — po stronie zacienionej, wskutekczego roślina pochyla się ku światłu, coobserwujemy często u roślin umieszczonychw oknie oraz u wielu roślin rosnących w polunp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne zjawiska

  Fizyczne zjawiska — procesy związaneze zmianą stanu lub kształtu ciał, ich ruchem,zmianą energii itd., przy czym właściwości chemiczneciał nie ulegają zmianie; do zjawiskfizycznych zaliczamy np. ruch wody, topnienielodu, parowanie, rozpuszczanie się cukru w wodzie,lot pocisku itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Frezowanie

  Frezowanie — obróbka części płaskich lubo skomplikowanych kształtach (np. kół zębatych)za pomocą wieloostrzowego narzędzia, zwanegofrezem, wykonującego ruch obrotowy; rozróżniasię f r e z o w a n i e c z o ł o w e — płaską, czołowąstroną freza — i f r e z o w a n i e w a l c o we__ walcową stroną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYKA

  FIZYKA — n auka przyrodnicza zajm ująca siębadaniem właściwości m aterii, zachodzącychw niej zjawisk i praw nimi rządzących; zajm uje sięona badaniem ruchów m aterii, stanam i skupienia,przem ianam i energii; w badaniach zjawisk fizykaposługuje się mierzeniem, dzięki czemu związkimiędzy wielkościami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONT ROBÓT

  FRONT ROBÓT — miejsce pracy, na którymwykonuje się określoną czynność budowlaną; np.dla operatora koparki frontem robót jest szerokośćwykonywanego wykopu, dla betoniarza —powierzchnia odeskowana, dla murarza — odcinekwznoszonego muru; front robót decydujeo liczbie robotników, którzy mogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt

Do góry