Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gąsiory

  Gąsiory — W budownictwie są to koryta, w y p a l o n e j gliny lub z zaprawy cementowejn z w ę ż o n y m końcu, które służą do pokrywaniakalenic dachów, tak aby gąsiory zachodziłyna siebie 7—8 cm ; długość gąsiora — 40 cm,s z e r o k o ś ć jego w szerszym końcu — 16—20 cm,w węższym — 14— 17...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność gleby

  P l a s t y c z n o ś ć g l e b y — podatność wilgotnejgjeby do formowania się w różne kształtyi trwałego ich zachowania. Plastyczne są glebyzawierające frakcje koloidalne i o pewnej wilgotności.Zasadniczo plastyczność wykazują glebygliniaste, ilaste, rzadziej pyłowe; gleby suchei piaszczyste nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genealogia

  Genealogia — 1) nauka pom ocnicza historiizajm ująca się badaniem rodow odów i stosunkówpokrew ieństw a; 2) historia rodow a określonej grupyorganizmów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lepkość gleby

  Lepkość gleby — zdolność przyleganiagleby do wszelkich przedmiotów, a więc i do na^rzędzi służących do mechanicznej uprawy roli;właściwość ta, podobnie jak i zwięzłość, utrudniauprawę mechaniczną przcz zwiększenie oporu przyporuszaniu się narzędzi. Lepkość gleby wzrastaze wzrostem ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAZOBETON

  GAZOBETON — lekki beton porow aty, w składktórego wchodzą środki chem iczne wydzielającepęcherzyki gazu; spulchniają one zapraw ę betonu,wskutek czego polepszają się właściwości ciepłochronnewyrobów z gazobetonów ; z gazobetonuwytwarza się elem enty ścienne i stropow e.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gazy żwacza

  Gazy żwacza — gazy powstające w wynikurozkładu węglowodanów w żwaczu przez żyjącetam bakterie; w żwaczu wytwarzają się — głównieprzy rozkładzie błonnika (celuloza) — dwutlenekwęgla, m etan, w odór, siarkow odór i inne gazy;są one nieprzydatne dla organizmu przeżuwaczai muszą być stale wydalane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galon

  Galon , g a l — jednostka angielskiego systemurniar, używana także w USA. służąca do pomiarówobjętości cieczy i materiałów sypkich.Ilościowe znaczenie tej jednostki w USA różni sięod przyjętych w Anglii; np. w Anglii 1 galon= 4,546 litra, w USA 1 galon *- 3,785 litra.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA

  GĄSIENICA — robakowata larwa motyli; nadolnej wardze ma otworek, z którego wydzielająsię nitki przędzy, potrzebne do zbudowaniakokonu przed przepoczwarzeniem się, a u gąsienicnie tworzących oprzędów służące do przytwierdzeniasię poczwarek (np. do drzew, liściitp.). Gąsienice odżywiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja

  Galwanizacja — w ykonyw anie powłokmetalowych na przedm iotach za pom ocą elektrolizyroztw oru związku m etalu, który ma tworzyćpow łokę; katodą jest m etalow y przedmiot, naktórym m a powstać pow loką; grubość jej zaletyo d natężenia prądu i czasu trwania zabiegu. Dogalwanizacji m ożna używ ać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GARBNIKI

  GARBNIKI — związki pochodne -♦kwasu gallusowegowystępujące w wielu surowcach roślinnych;mają smak cierpki, działają ściągające;ścinają białko, dzięki czemu służą do garbowaniaskór; rozpuszczają się w wodzie i -^alkoholu;w dużych ilościach występują w korze dęboweji świerkowej, w kłączach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry