Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  GLEBOZNAWSTWO

  GLEBOZNAWSTWO — nauka zajmująca siębadaniem gleb; ma na celu wszechstronne zbadaniepowstawania gleby, jej budowy, jak teżwłaściwości gleb różnych typów oraz możliwościich użytkowania na powierzchni kuli ziemskiej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIDRANY

  GIDRANY — ród koni półkrw i angloarabskiejwyhodowany w X IX w. na W ęgrzech; koniewszechstronnie użytkow e, obecnie używane przedewszystkim do pracy w' rolnictw ie, mniej — jak owyjazdowe i w ierzchowe; m aść przew ażnie kasztanowata,rzadziej siw a; ró d rozpow szechnionyw południowej Polsce, zwłaszcza w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność gleby

  S p r a w n o ś ć g l e b y — stan gleby zapewniamyroślinom najlepsze w arunki do ich rozwojui wzrostu, wytworzony przez należytą uprawę mechaniczny,odpowiednie nawożenie oraz w wynikuoddziaływania wieloletnich roślin pastewnych(mieszanek strukturotw órczych), jednorocznychmotylkowych, jak też działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gips

  Gips— związek wapnia z kwasem siarkowym(siarczan wapnia): w przyrodzie występuje jakominerał, u nas — w południowej części woj. kieleckiego,gdzie tworzy skałę macierzystą rędzinsiarczanowych. Mimo że gips zawiera około30% wapnia, do celów nawozowych nie nadaje się,gdyż wapń związany jest z kwasem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilgotność gleby

  W i l g o t n o i ć g l e b y — zawartość wodyw glebie ustala sic przez suszenie próbki glebyw temperaturze 105—110", aż do otrzymanianiezmieniającego się ciężaru; wyraża się ją w procentachw stosunku do ciężaru gleby w staniesuchym (wilgotność wagowo) lub rzadziej w stosunkudo objętości gleby o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glazura

  Glazura — 1) zew nętrzna, b e z b a ra n a lubzabarw iona warstewka szkliw a, k tó rą pokryw a sięw yroby z gliny (np. naczynia gUniane, płytki,kafle);2) rodzaj płytek glazurowanych do wykładaniaŚcian.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBOGRYZARKA

  GLEBOGRYZARKA, f r e z a r k a - maszyna donorawy roli oraz ląk (stosow ana głównie w ogrodnStwic).Zasadniczą częścią roboczą są sprężysteo^ury lub noże osadzone na szybko obracająsięwale, otrzymującym napęd od silnikaspalinowego lub wału przekaźnikowego traktora,praca maszyny polega na wbijaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewiewność gleby

  Przewiewność gleby — zdolność przepuszczaniapowietrza przez glebę; właściwośćta zależy od niekapilarncj porowatości, strukturyi stopnia uwilgotnienia gleb. Nadmierna wilgotnośćzmniejsza przewiewność gleb. Gleby o małejprwwiewności nie zapewniają organizmom i roślinomuprawnym właściwego rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO

  GĄSIENICA JEDWABNIKA DĘBOWEGO —młodociana postać (larwa) jedwabnika dębowegoprzechodząca w ciągu życia, podobnie jakgąsienice jedwabnika morwowego, 4 linienia(co 5—14 dni) oraz 5 okresów wzrostowych.Gąsienice pokolenia wiosennego żyją 35—50 dni,a jesiennego 50—65 dni; zabarwienie ich dopierwszego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuszczalność gleby

  P r z e p u s z c z a l n o ś ć g l e b y — zdolnośćgleb do pochłaniania i przesączania wody w głąb;uzależniona jest przede wszystkim od stanu ichrozdrobnienia, składu mechanicznego i struktury,następnie od temperatury, zawartości substancjikoloidalnych i elektrolitów, mechanicznejuprawy gleb oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bejbol Dodano /28.02.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt

Do góry