Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gniotownik ziemniaków

  Gniotownik ziemniaków — maszyn*do rozgniatania uparowanych ziemniaków. Gniotowniko ręcznym napędzie składa się ze skrzynio rusztowym dnie, wewnątrz której obraca sięwałek (lub dwa wałki), zakończony korbą ręczną.N a wałku osadzone są spiralnie rozstawione stalowepręty przeciskające się w czasie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goleń

  Goleń , p o d u d z ie — odcinek kończyny tylnejpomiędzy stawami kolanow ym a skokow ym ;zrąb kostny goleni stanow ią dwie kości — piszczelowai strzałkow a, która u zwierząt jest zazwyczajuwstcczniona (w stanie zaniku), najsilniej— u bydła, mniej — u świni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIAZDO PSZCZELE

  GNIAZDO PSZCZELE — zespół  plastrów ,na których bytuje rodzina pszczela; wielkośćgniazda (liczba plastrów gniazdow ych) regulow anajest przez pszczelarzy stosow nie d o pory ro k ui liczebności rodziny; w lecic gniazdo jest największe,na wiosnę — najm niejsze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁOWNIA FIOŁKÓW

  GŁOWNIA FIOŁKÓW — choroba grzybowafiołków. O b j a w y : na ogonkach liściowych różnychgatunków fiołków szserokowrzecionowate,najpierw ciemnopurpurowe, potem sinoszare zgrubienia,czasem ułożone rzędem po kilka; rzadziejna dolnej stronic blaszki liściowej guzki ośrednicy do ] cm, którym na górnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golgiego aparat

  Golgiego aparat — tw ór występującyu zwierząt, trudny d o wykrycia w żywych kom órkach.U kręgowców występuje w postaci siateczkiw pobliżu jąd ra, u bezkręgowców — w postacioddzielnych ciałek rozproszonych często po całejkomórce. Podczas podziału kom órek ap ara t Golgiegoulega również podziałow i;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNICIE

  GNICIE — rozkład substancji organicznych,szczególnie białkow ych, na substancje prostsze,dokonywany przew ażnie przez b a k terie beztlenowe.Procesy gnilne prow adzą nieraz d o całkow itejmineralizacji substancji organicznych; podczasgnicia powstaje w oda, dw utlenek w ęgla, wielezwiązków o przykrym z ap ach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głownia palm

  Głownia palm — choroba grzybowa p a lm ,szkodliwa zwłaszcza dla młodych siewek, któremogą zasychać. O b j a w y : na liściach palm,zwłaszcza daktylowej i Chamaerops, występujążółtawe plamki, na których wyrastają brodaweczklo średnicy ok. 2 cm, najpierw zamknięte, czarne,potem po pęknięciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojówka

  Gnojówka — przefermentowany w zbiornikumocz zwierząt; jest cennym nawozem organicznym;zawiera około 0,5% azotu, około 0,8%potasu, lecz bardzo nieznaczne ilości fosforu.W naszych gospodarstwach gnojówka zwykle jestznacznie mniej zasobna w składniki pokarmowe(zwłaszcza w azot) wskutek niewłaściwego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głownia prosa

  Głownia prosa — pospolita choroba grzybowaprosa, zmniejszająca niekiedy plon o 50%.O b j a w y : kw iatostan nie rozwija się i pozostającczęściowo osłonięty pochw ą górnego liściaprzeobraża się w jajowaty lub jajow a towrzecionowaty tw ór długości 3—4 cm , otoczony cienkąbłonką i wypełniony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GODLEWSKI Emil

  GODLEWSKI Emil (1847— 1930) — pionierfizjologii roślin w Polsce; profesor AkademiiRolniczej w Dublanach, potem na UniwersytecieJagiellońskim, na Politechnice Lwowskiej i wreszciew Instytucie Naukowym G ospodarstw a Wiejskiegow Puławach; autor szeregu prac z zakresuoddychania roślin, ich potrzeb pokarmowychi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /28.02.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry