Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gospodarka wodna rośliny

  Gospodarka wodna rośliny — gospodarowanierośliny zasobami wody pobieranejz gleby przez korzenie, przewodzenie jej naczyniamii dostarczanie do wszystkich tkanekorganizmu oraz wyparowywanie — głównieprzez liście w procesie transpiracji. Zawartośćwody w roślinie może ulegać pewnym wahaniomnawet w ciągu doby;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzaka plamistość podskórna

  Gorzaka plamistość podskórna —choroba filologiczna jabłek, która objawia się^wielkimi, do 5 mm średnicy, plamami, rozrz u c o n y m i po całej powierzchni owoców, zwłaszczaw pobliżu kielicha. Plamkę stanowi gniazdoZ?Larłycli, zbrązowiaiych, (Jość wysuszonych komóreko gorzkim smaku. N iektóre z takich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo nasienne

  Gospodarstwo nasienne — gospodarstwopaństwowe, spółdzielcze lub indywidualnewytypowane do produkcji materiałusiewnego wyższych stopni odsiewu przez specjalnewojewódzkie komisje nasienne. Gospodarstw anasienne prowadzą produkcję nasienną na zasadachkontraktacji. Gospodarstwo takie musimieć odpowiednie do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzka zgnilizna owoców

  Gorzka zgnilizna owoców — chorobagrzybowa występująca w typowej postaci najabłoniach i gruszach. O b j a w y : na dojrzewającychowocach, czasem w sadzie, głównie jednakw zimie w przechowalni i w chłodni, w okół przetchlinekwystępują brązowe plam ki, czasem bardzoliczne, płaskie lub lekko wklęsłe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOOMPER

  GOOMPER — maszyna d o usuwania z nasionkoniczyny, lucerny oraz lnu, nasion kanianki,babki i życicy. Zasadniczym elementem tej maszynyjest cylinder elektromagnetyczny. Nasionakoniczyny, oczyszczone z innych zanieczyszczeń,przed wsypaniem do czyszczalni elektromagnetycznejzwilża się wodą lub olejem i mies2az...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo rolnicze

  Gospodarstwo rolnicze — jednostkaprodukcyjna wyposażona w środki produkcji,a w tym i vv ziemię, której zadaniem jest wytwarzanie produktów rolnych przez uprawęroli i roślin — oraz chów zw ierząt G ospodarstwemrolniczym jest więc zarów no 2—3-hektarowegospodarstwo chłopskie, jak i 800-hektarowegospodarstwo P...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rabunkowa

  Gospodarka rabunkowa — gospodarkapow odująca wyjałowienie gleby i znacznezmniejszanie plonów ; jest to skutek nieuzupełni ani a zasobów pokarm ow ych gleby i spadkujej siły nawozowej; dotyczy to zarów no gospodarkipolowej, ja k i łąlćowo-pasiwiskowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka Q

  Gorączka Q — choroba wywoływana przezdrobnoustroje zwane riketsjam i, występującau owiec i bydła, przenosząca się na ludzi; u zwierzątprzebiega zwykle bezobjawowo, objawychorobowe są słabo wyraźne, a u ludzi m a przebiegzbliżony do grypy. W Polsce —>zoonoza tapojawiła się w 1956 r., przeniesiona z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Gospodyni wiejska''

  „Gospodyni wiejska'' — ilustrow anydwutygodnik dla kobiet w iejskich; om aw iaproblemy społeczne, gospodarcze i kułturaineoraz sprawy związane z działalnością kół gospodyńwiejskich; zamieszcza fachowe poradyw zakresie prow adzenia gospodarstw a dom ow ego,hodowli, ogrodnictw a oraz urządzenia dom u.Uczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka rolna

  Gospodarka rolna — racjonalnaeksploatacja terenów rolniczych i wszelkichznajdujących się na nich urządzeń służącychprodukcji roślinnej, zwierzęcej oraz dla przemysłurolnego, położonych w obrębie gospodarstwa rolnego lub rejonu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /desuk Dodano /04.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry