Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Neuron

  Szacuje się, że człowiek ma około 100 miliardów (1011) neuronów, ogromnie zróżnicowanych, zarówno jeśli chodzi o wielkość, kształt, liczbę i zasięg wypustek, rodzaje połączeń z innymi komórkami, syntetyzowane i wydzielane substancje chemiczne, jak i pełnione funkcje. Pewne cechy są jednak stałe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje neuronów

  Pod względem morfologicznym, na podstawie kształtu, można wyodrębnić cztery główne typy neuronów (ryc. 1.2). Najbardziej prymitywny jest neuron jednobiegunowy, charakterystyczny przede wszystkim dla bezkręgowców (u kręgowców występuje w układzie autonomicznym), który ma tylko jedną rozgałęzioną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje włókien nerwowych

  W ośrodkowym układzie nerwowym aksony grupują się zwykle w pęczkach' tworzących krótkie i długie drogi nerwowe, łączące sąsiednie struktury lub, ośrodki zlokalizowane na różnych piętrach układu nerwowego.

  Aksony w obwodowym układzie nerwowym łączą się w wiązki, które tworzą nerwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błonowy potencjał spoczynkowy

  Błona komórkowa jest zbudowana z podwójnej warstwy lipidów, w którą wbudowane są cząsteczki białka. Oddziela ona cytoplazmę od płynu zewnątrzko-mórkowego, czyli dwa przewodzące prąd elektrolity. Dzięki temu działa jak kondensator. Na jej zewnętrznej powierzchni gromadzą się ładunki dodatnie, a po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /7 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łańcuchowa reakcja pollmerazy

  Metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (polymerase chain reaction - PCR) szybko stała się jedną z najważniejszych technik biologii molekularnej, chociaż opracowano ją zaledwie przed kilkunastoma laty (na początku lat 80.). Reakcja składa się z kolejnych cykli de-naturacji i syntezy DNA. Powstałe w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka płynu mózgowo-rdzeniowego

  Całkowite stężenie białka w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi 0,15-0,45 g/l• Białko to w około 80% pochodzi z surowicy krwi, pozostałe 20% powstaje lokalnie w przestrzeni wewnątrzczaszkowej. Z surowicy krwi białka są transportowane do PMR aJbo na drodze pinocytozy lub przy udziale swoistych przenośników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białkomocz

  Białkomocz (proteinuria) jest najczęściej spotykanym objawem chorób nerek. Może on być także zjawiskiem parafizjologicznym (białkomocz ortostatyczny, białkomocz związany z wysiłkiem fizycznym lub gorączką), towarzyszyć chorobom niezwiązanym bezpośrednio z nerkami (wady serca, gammapatie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie PCR w diagnostyce

  Chociaż PCR jest zazwyczaj tylko wstępem do dalszych analiz, dla celów diagnostycznych często wystarcza samo wykonanie reakcji i ocena amplifikowanych fragmentów na żelu agarozowym. W najprostszym przypadku chodzi o ustalenie, czy doszło do amplifikacji fragmentu DNA o przewidywanej długości. W ten sposób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie pacjenta do pobrania próbki moczu

  Częstym problemem są przemijające zjawiska (białkomocz, krwinkomocz) oraz fałszywie ujemne wyniki badania moczu. Aby uniknąć tych zjawisk należy stosować standardową procedurę:

  • Diureza

  Gdy potrzebne jest czułe badanie skriningowe niezbędne jest uzyskanie niskiej diurezy (20-50 ml/godz.). Kiedy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja wyników PCR

  Wynik otrzymany z laboratorium wykonującego test PCR zawiera informację o tym, czy uzyskano amplifikację badanego fragmentu DNA. Jak wynika z przedstawionych przykładów amplifikacja lub jej brak mogą mieć odmienne znaczenie w różnych testach diagnostycznych. W diagnostyce mikrobiologicznej powielenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gruszka Dodano /09.05.2014 Znaków /2 156

  praca w formacie txt

Do góry