Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ODKUWKA

  ODKUWKA — półwyrób metalowy uzyskanyw wyniku kucia; odkuwki otrzymuje się przezkucie swobodne w prasach młotami albo kuciematrycowe.K u c i e s w o b o d n e stosowane jest do przedmiotówo prostych kształtach i może obejmowaćnastępujące zabiegi podstawowe: spęczanie, wydłużanie,przebijanie, cięcie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmian dobór

  Odmian dobór — dobieranie odmian rolniczychlub ogrodniczych do rozmaitych warunkówprzyrodniczych, uprawowych, ekonomicznych,do określonego celu produkcji czy*użytkowania, zależnie od ich cech i właściwościustalonych i stwierdzonych w doświadczeniachodmianowych. D obór odmian do przyrodniczychwarunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbijanie się gazów

  Odbijanie się gazów — odruch pow tarzającysię u przeżuwaczy 17—20 razy na godzinę.Gazy wytwarzane stale w wyniku fermentacjibakteryjnej gromadzą się w żwaczu przeżuwaczy,uciskają na jego ściany i powodująodruchowe otwarcie wpustu żołądka oraz rozszerzenieprzełyku, co umożliwia wydalanie ichprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODCIEKANIE

  ODCIEKANIE, o d c ie k a ln o ś ć — odpływwody z gleby nasyconej powyżej polowej -♦pojemnościw idnej, przy jednoczesnym obniżaniusię zwierciadła wody gruntowej; współczynnikodciekania oznacza stosunek objętości wodyswobodnie odciekającej z gleby nasyconej wodądo objętości gleby; odciekalność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiornik wody

  Odbiornik wody — naturalny lub sztucznyzbiornik wody (rzeka, jezioro, wąwóz), do któregoodprowadza się wodę z terenów odwadnianych;niekiedy odbiornikiem wody mogą byćprzepuszczalne warstwy gruntu leżące pod warstwąnieprzepuszczalną; w tym wypadku stosujesię -►drenowanie pionowe lub buduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDECHOWY UKŁAD

  ODDECHOWY UKŁAD — zespół narządów,w których odbywa się wymiana gazowa w celudostarczenia organizmowi niezbędnego tlenu,a jednocześnie usunięcia produktów spalania,głównie dwutlenku węgla. Układ oddechowy uróżnych gromad zwierząt jest różny; u ptakówi ssaków stanowią go: jam a nosowa, w którejogrzewa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbiór drewna

  Odbiór drewna — w gospodarstwieleśnym czynności wykonywane z regułyprzez leśniczego, związane z przyjęciem drewnaod robotników, jego pom iarem , znakowaniemi zapisaniem do ewidencji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie

  Oddychanie  — złożony proces fizjologicznyuzewnętrzniający się pobieraniem tlenu z powietrza(lub wody) i wydalaniem dwutlenku węgla;główna rola oddychania polega na utlenianiuróżnych związków organicznych do dwutlenkuwęgla i wody, dzięki czemu wyzwala się energiapotrzebna organizmowi do przeprowadzania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODBYT

  ODBYT — zakończenie przewodu pokarmowego,zaopatrzone w specjalne mięśnie zwieracze,regulujące wydalanie kału z jelita; mięśnie tedzięki odpowiedniemu unerwieniu otwierają ujścieodbytu zależnie od woli zwierzęcia (-►odbytnica).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZAPOWSKI Michał

  OCZAPOWSKI Michał (1788— 1854) — profesorrolnictwa Uniwersytetu Wileńskiego, a następniedyrektor Instytutu Agronomicznego w Marymonciepod Warszawą. Zajmował się pracąnaukową i był jednocześnie rolnikiem praktykiem;stąd jego osiągnięcia naukowe miały duże zastosowaniew rolnictwie; pozostawił wiele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /taylor Dodano /06.03.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry