Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Amonifikacja

  Proces rozkładu azotowychsubst. org. powodujący wydzielanie się amoniaku,zachodzący pod wpływem drobnoustrojów. Dzięki amonifikacji azot z nawozów org.staje się przyswajalny dla roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Algicydy

  W ochronie roślin, środki chem. dozwalczania glonów lub hamowania ich rozwoju.A. stosowane są w jeziorach, stawach, ciekachwodnych i rowach mel. Zob. też herbicydy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrotechnologia

  Nauka o sposobach stosowaniai wykorzystywania maszyn i narzędzi wprocesie produkcji roślinnej ściśle powiązanejze środowiskiem glebowym. A. podporządkowana jest zasadom ekonomii działania, zwł.zasadzie trzech minimów: czasu, energii i kosztu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofenologia, fenologia rolnicza

  Nauka zajmująca się oceną warunków klim. dla potrzebrolnictwa, badaniem związków międzyrozwojem i plonowaniem roślin, pogodą azabiegami agrot., a także określaniem terminówpojawów poszczególnych stadiów rozwojowychszkodnika w powiązaniu z fazamirozwojowymi roślin wskaźnikowych.

  W oparciu o badania a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agromelioracja (gr. agrós - grunt, pole + łac. melioratio - ulepszenie)

  Melioracja agrotechniczna – zabieg uprawowy lub uprawowo--nawożeniowy wykonywany w celu poprawieniaco najmniej na kilka lat niekorzystnychwłaściwości gleb wadliwych. Celem a. jestzagospodarowanie nieużytków oraz obszarówzdewastowanych przez przemysł bądź nadmiernąintensyfikację produkcji roślinnej.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofitocenologia, agrofitosocjologia

  Naukao zbiorowiskach roślin pól uprawnych. Przedmiotem badań a. są agrofitocenozy wraz zcharakterystycznymi dla nich warunkami siedliskowymi i złożonymi zależnościami wzajemnymi pomiędzy tworzącymi je organizmami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrometeorologia, meteorologia rolnicza

  Nauka badająca warunki meteor. mające znaczeniedla rolnictwa w ich wzajemnym oddziaływaniuz obiektami i procesami produkcji rol.Przedmiotem badań a. jest zarówno warstwagleby zajęta przez korzenie roślin i drzew,przygruntowa warstwa powietrza, jako częśćsiedliska roślin i zwierząt, jak i warstwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofitocenoza

  Zbiorowisko roślinne póluprawnych utrzymywane we względnej równowadzedzięki ustawicznej działalności człowieka.Jest to sztuczny układ utworzony przezczłowieka w celu uzyskania maksymalnegoplonu. Gł. rolę homeostatyczną w a. odgrywapłodozmian wraz z innymi zabiegami agrot. Wskład a. wchodzą:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agronomia (ang. agronomy)

  Termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy orolnictwie łącznie ze znajomością zarządzaniagospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk roln.zakres a. uległ zawężeniu do uprawy roli iroślin. Zob. też agrotechnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofizyka

  Nauka o fiz. właściwościach gleby,roślin i płodów rolnych oraz o procesachzachodzących w układzie gleba-atmosfera--roślina. Badania a. uwzględniają czynnikizewn. takie jak: klimat, oddziaływanie mech.,zanieczyszczenie środowiska oraz procesyzwiązane ze zbiorem, transportem i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 602

  praca w formacie txt

Do góry