Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Budowa komórki bakteryjnej

  Bakterie są organizmami prokariotycznymi i jako takie są przeciwstawiane organizmom eukariotycznym, do których należą rośliny, grzyby i zwierzęta. Podstawową cechą odróżniającą prokarionty od eukariontów jest brak wyodrębnionego jądra komórkowego - materiał genetyczny mieści się bezpośrednio w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhezja

  Adhezja (adherencja) Jest podstawowym czynnikiem zjadliwości, gdyż bakterie muszą przytwierdzić się do miejsc, gdzie mogą wywołać zakażenie. W adhezji biorą udział białka i polisacharydy powierzchniowe bakterii (np. adhe-zyny, lektyny) wiążące się z określonymi receptorami na komórkach gospodarza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja

  Zdolność do kolonizacji odpowiada za możliwość przetrwania bakterii w określonym miejscu i wytworzenia tam mikrośrodowiska, gdzie mogą się one swobodnie namnażać. Najważniejszą cechą wielu gatunków bakterii żyjących na powierzchniach jest wytwarzanie błon biologicznych (biofil-mu). Wytwarzane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzotoksyny

  Są białkami kodowanymi zarówno na chromosomie bakteryjnym, jak i na elementach pozachromosomowych (plazmidach, bakteriofagach itd.) (patrz podrozdział „Genetyka bakterii”). W tym drugim przypadku patogenne są przeważnie tylko te szczepy, które mają zdolność wytwarzania toksyn. Ważnymi cechami egzotoksyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział błon śluzowych w obronie organizmu - MALT

  Tkankę limfatyczną związaną z błonami śluzowymi określa się skrótem MALT (ang. mucosa-associated lymphoid tissue). W jej skład wchodzi tkanka limfatyczna związana z układem pokarmowym (GALT, ang. gut-associa-ted lymphoid tissue) i tkanka limfatyczna związana z układem oddechowym, obejmująca również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg zakażenia

  Najczęściej proces zakażenia występujący na powierzchniach ciała rozpoczyna się od rozpoznania przez drobnoustrój swoistych receptorów na powierzchni i przywarcia do komórek gospodarza. Ten etap wcale nie musi prowadzić do zakażenia, gdyż w ten sposób lokalizują się na powierzchniach ciała ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ALERGICZNE

  Odpowiedź, wtórna Powtórny kontakt organizmu z antygenem prowadzi do powstania wtórnej odpowiedzi immunologicznej, której reakcje są niezwykle efektywne ze względu na ich specyficzność, mobilizację wytworzonych już w pierwotnej odpowiedzi przeciwciał i uczulonych (wrażliwych na określony antygen)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu I - reakcja anafilaktyczna

  Wstrząs anafilaktyczny Reakcja anafilaktyczna pojawia się w ciągu kilku minut w odpowiedzi na wprowadzony powtórnie antygen i może przebiegać z różnym nasileniem. W najsilniejszej, uogólnionej postaci ma charakter wstrząsu anafilaktycznegoobjawiającego się niewydolnością krążenia i oddychania, co może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadwrażliwość typu IV - komórkowa, opóźniona

  Reakcja nadwrażliwości typu IV rozpoczyna się kilka godzin po kontakcie z antygenem, osiągając maksimum po 24-48 h, jest efektem interakcji antygenu z uczulonymi limfocytami T CD4+, w reakcji tej nie biorą udziału przeciwciała. Reakcje typu IV uczestniczą w odpowiedzi na zakażenia bakteryjne, wirusowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI MODULUJĄCE (ZMIENIAJĄCE) ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ

  Osłabienie odpowiedzi: Homeostaza (stan równowagi) układu odpornościowego w niektórych okolicznościach ulega zachwianiu. Są to zaburzenia wynikające z pierwotnych (wrodzonych) lub wtórnych (nabytych) niedoborów odporności lub nadmiernej odpowiedzi. Pierwotne niedobory objawiają się raczej w dzieciństwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /4 892

  praca w formacie txt

Do góry