Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Degradacja gleby

  Pogorszenie właściwościgleby przejawiające się obniżeniem jej aktywnościbiol. i urodzajności, wskutek czegozmniejsza się produkcja roślinna, pogarszajakość plonów i następują niekorzystne zmianyprzyr. walorów w krajobrazie.

  W wyniku obniżenia lub utraty swoich wartości użytkowychgleby zdegradowane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Desykacja

  Stosowanie środków chem. (desykantów)w celu wysuszenia roślin przed zbiorem.Zabieg ten ma zastosowanie na plantacjachroślin o dużej i wolno wysychającej masieliści, jak koniczyna, lucerna, rzepak, słonecznik,nasienniki buraków, ziemniaki nasadzeniaki, na 1–3 tyg. przed zbiorem. Zob.też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja środowiska

  Niszczenie elementów środowiska i jego zasobów przez działalność człowieka (degradacja gleb, lasów, wód,rzeźby terenu) albo zjawiska przyrody, zwł.klęski żywiołowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deszczowanie

  Nawadnianie pól za pomocąsztucznego deszczu, wytwarzanego przezdeszczownię. W porównaniu z innymi systemamid. stwarza najdogodniejsze warunki dopełnej mechanizacji i automatyzacji nawadnianiana dużych kompleksach gleb oraz zapewnianajoszczędniejsze dawkowanie wody inajbardziej równomierne jej rozmieszczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dejarowizacja

  W warzywnictwie, poddawaniezjarowizowanych roślin wys. temp. Roślinytakie nie wytwarzają pędów kwiatostanowych.Zdejarowizowane mogą ulegać ponownej jarowizacji (rejarowizacji). Przechodzenie od fazy generatywnej do wegetatywnejmoże następować nawet 5-krotnie. D. jest wykorzystywana np. w produkcji kapusty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka polewowa

  Ilość wody wyrażona wmm lub m3/ha doprowadzona podczas jednegonawodnienia. D.p. i zapas wody w glebienie powinny przekraczać granicznej pojemnościwodnej gleby, w przeciwnym razie nadmiarwody niewykorzystany przez roślinyzasili wodę gruntową lub spłynie do sieci rowów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deszczownia

  Urządzenie mech. rozpylającewodę w postaci sztucznego deszczu, służącedo powierzchniowego nawadniania uprawpolowych i warzywnych, sadów, winnic, łąkitp. D. składa się z pompowni, sieci wodociągówdoprowadzających i rozprowadzającychwodę oraz odpowiednich zestawów zraszaczypracujących pod ciśnieniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka pokarmowa

  Dobowa ilość pasz przeznaczonychdla jednego zwierzęcia lub grupyzwierząt w jednostce czasu. Prawidłowo ułożona d.p. powinna odpowiadać następującymwymaganiom:

  1) wartością pokarmową odpowiadaćnormie żywienia;

  2) składać się z różnorodnychpasz;

  3) w jej skład powinnywchodzić te pasze, które...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czystość materiału siewnego

  Procentowy udział normalnie wykształconych i nie uszkodzonych nasion danego gat. w badanej próbce. Cecha ta wykorzystywana jest do obliczania wartości użytkowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstotliwość oproszeń

  Liczba miotów, jakąśrednio uzyskuje się od 1 lochy w stadzie wciągu roku. Cz. o. powyżej 2,1 określa się jako wysoką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt

Do góry