Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gleby autogeniczne

  Dział obejmujący g. wytworzone pod wpływem wielu czynników glebotwórczych bez wyraźnej przewagi jednegoz nich. Należą tu g. czarnoziemne, brunatnoziemne i bielicoziemne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby bagienne

  Rząd g. hydrogenicznych charakteryzującychsię czynnym procesem gromadzeniaosadów org. w warunkach bardzo dużej wilg. i trwałej lub długookresowej anaerobiozy oraz miąższością tych utworów w stropie profilu wynoszącą ponad 30 cm.

  Budowa profilu: O–D. Są to g. użytków zielonych,gł...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby bielicowe

  Typ g. bielicoziemnych o klasycznej budowie profilu: O–A–Ees–Bhfe–C, a w g. uprawnych Ap–Bhfe–C lub Ap–Ees–Bhfe–C. Ze względu na małą zasobność w skł.pok., zakwaszenie i złe właściwości fiz. przydatnośćroln. g.b. jest bardzo mała.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby antropogeniczne

  Dział g. wytworzonych pod wpływem mniej lub bardziej intensywnej działalności człowieka, np. hortisole –g. ogrodowe, rigosole – g. regulówkowe czy g.industrioziemne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glebogryzarka

  Maszyna do uprawy podstawowej lub uzupełniającej gryzująca rolę do głęb. 5–20 cm, której zespołem roboczym sąłukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowymwale, wycinające kęsy gleby. Maszynata często stanowi część zestawu uprawowo-siewnego. G. dzieli się na:

  1) ciężkie, douprawy podstawowej lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleboznawstwo

  Nauka zajmująca się badaniemgleb, ich powstawaniem, budową, właściwościamifiz., chem. i biol., systematykąoraz możliwościami ich użytkowania. G. jestnauką przyr. powiązaną wielostronnie z innymi naukami zajmującymi się przyrodą martwąi ożywioną. G. jest niekiedy ukierunkowane na specjalne cele...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba ciepła

  G. łatwo nagrzewająca się iszybko wysychająca, a więc przepuszczalna,przewiewna i niezbyt wilgotna; są to g. suche,porowate, o małej pojemności cieplnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość objętościowa gleby

  Stosunek masy gleby wysuszonej w temp. 105 °C do obj. tej próbki w stanie świeżym z zachowaniem naturalnejstruktury. Cecha ta maleje wraz zewzrostem porowatości. W glebach miner.waha się od 1,0 do 1,8 g/cm3, a w glebachorg. – od 0,1 do 0,3 g/cm3.

  G.o. gleb miner.zależy od składu mineralogicznego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba czynna

  G. posiadająca dobre właściwości fiz. i chem., które decydują o dużym stopniu uruchomienia skł. pok. przy udziale mikroorganizmów glebowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość właściwa gleby

  Stosunek masy określonej obj. fazy stałej gleby do masy takiejsamej obj. wody. Dla gleb miner. wynosi ona2,45–2,60 g/cm3, a org. 1,5–2,0 g/cm3.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt

Do góry