Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gleby marginalne

  Gleby pozostające ob. wużytkowaniu roln. lub w ewidencji użytkówrolnych, które ze względu na niekorzystneuwarunkowania przyr. i antropogeniczne mająniską produkcyjność lub ograniczenia w zakresieprodukcji dobrej żywności i mogą lubpowinny być przekwalifikowane w inną formęużytkowania – przekazane pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby gruntowo - glejowe

  Typ g. zabagnionychminer. lub org.-miner. o wys. poziomie wodygruntowej, w których procesy glejowe przeważająnad innymi procesami, a oglejenieoddolne sięga do 30 cm poniżej pow. Zasadnicza budowa profilu: A–G.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby mułowe

  Typ g. bagiennych występującychw obszarach zalewanych okresowo lubstale o intensywnych procesach biol. i wysokiejtroficzności. G.m. są siedliskiem słabychużytków zielonych lub nawet nieużytków;mogą być g. leśnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby gytiowe

  Podtyp g. mułowych, którepowstały z osadów podwodnych o zasadniczejbudowie profilu POgy–Ogy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatne właściwe

  Typ g. autogenicznychpowstałych z różnych utworów macierzystychbogatych w zasady, charakteryzującychsię wymyciem węglanów do głęb. naogół nie większej niż 60–80 cm oraz brakiemprzemieszczania lub słabym przemieszczaniem frakcji ilastej, wolnego żelaza i glinu. Są to g. eutroficzne i mezotroficzne o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatnoziemne

  Rząd g. autogenicznych kształtujących się w klimacie umiarkowanym,gł. pod lasami liściastymi i mieszanymi.G.b. dzielą się na trzy typy: g. brunatnewłaściwe, g. brunatne kwaśne i g. płowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby deluwialne

  Rząd g. występujących w małych dolinach lub na obrzeżach dolin większych,które powstały z namułów osadzonychprzez wodę powierzchniową na miner. podłożulub na torfie stanowiącym dno nie zalewanejdoliny. Miąższość deluwiów musi wynosić co najmniej 30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby glejobielicowe

  Typ g. glejobielicoziemnych posiadających poziom próchniczny A, słabe zorsztynizowanie poziomu glejoiluwialnegoBhfeoxgg, brak wyraźnego zróżnicowaniana podpoziomy Bh i Bfe oraz silne oglejeniegruntowe dolnej części profilu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby bielicoziemne

  Rząd g. autogenicznych powstałych pod borami. Skałami macierzystymi są najczęściej przepuszczalne i ubogie wskł. pok. utwory piaszczyste oraz zwietrzeliny granitów, gnejsów i bezwęglanowych piasków.G.b. charakteryzują się małą zawartością minerałów ilastych, silnym zakwaszeniem,niską pojemnością...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby brunatne kwaśne

  Typ g. autogenicznych powstałych ze skał kwaśnych ubogich wzasady o odczynie kwaśnym i zasadniczej budowie profilu w g. leśnych O–A–Bbr–C, aw g. uprawnych Ap–Bbr–C.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry