Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Poziom glebowy

  Miner., org. lub org.-miner.część profilu glebowego, w przybliżeniu równoległado pow. gleby, odróżniająca się od p.sąsiednich stosunkowo jednorodną barwą,konsystencją, uziarnieniem, składem chem.,ilością i jakością materii org. i innymi właściwościami.

  Właściwości te mogą być rozpoznawanei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziom powierzchniowy, epipedon

  P., który wytworzył się w powierzchniowej warstwie gleby, charakteryzujący się ciemnym zabarwieniemdzięki zawartości materii organicznej.Zawiera on silnie zwietrzały materiał,niekiedy mocno przemyty. P.p. mogą byćprzykryte cienką warstwą świeżych aluwiów,osadów eolicznych lub innych. Jednakże...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałość pestycydu

  Ilość subst. aktywnej preparatu pestycydowego, wyrażona w mg/kglub ppm, znajdująca się w produktach roln. i żywności przeznaczonych do spożycia. Wprzypadku przekroczenia ustalonych norm, tzw. tolerancji, mówi się o skażeniu pestycydami.Zob. też dopuszczalne dzienne pobranie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożniwne spalanie słomy

  Najprostszy, ale i najgorszy sposób zagospodarowania s. pozostawionejna polu na ścierniskach. Pomijającniebezpieczeństwo pożarów, p.s.s. powodujeszkody ekol. (np. niszczenie pożytecznej fauny),zanieczyszcza atmosferę szkodliwymidymami i gazami oraz rakotwórczymi tlenkamiazotu. Pozostające w popiele sole...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożytek pszczeli

  Zasób występujących wprzyrodzie surowców pochodzenia roślinnego,wykorzystywanych przez pszczoły jako pokarmoraz służących im do wytwarzania miodu i pierzgi. P.p. stanowią: pyłek kwiatowy,nektar, spadź, a czasem in. soki roślinne. Rozróżnia się p. pyłkowy, nektarowy i spadziowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby nawozowe

  Ilość skł. pok., jaką należyzastosować na danym polu, aby uprawiana roślina mogła wydać maksymalny, możliwy do uzyskania, plon. P.n. określane są na podstawie wymagań pokarmowych roślin, zasobności gleby, współczynników wykorzystania nawozów, zdolności roślin do przyswajania skł. pok. z gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia asymilacyjna

  Sumaryczna pow. organów rośliny biorąca udział w fotosyntezie.U większości roślin stanowi ją przede wszystkim pow. liści; mniejsze znaczenie ma pow. zielonych części łodyg, ogonkówliściowych, kwiatów i owoców. Wielkość p.a.i jej trwałość jest jednym z najważniejszychczynników produktywności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia paszowa

  Areał użytków rolnych przeznaczony pod uprawę roślin pastewnych.W skład p.p. wchodzą zatem zarówno grunty orne użytkowane pod uprawę roślin pastewnych, jak i trwałe użytki zielone. Wyróżniasię następujące rodzaje p.p.:

  1) główną,obejmującą areał trwałych użytków zielonych oraz będący pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia właściwa gleby

  Sumaryczna pow. cząstek zawartych w 1 gramie masy gleby.W miarę wzrastania stopnia rozdrobnienia określonej masy gleby, zwiększa się wybitniejej p.w.

  Zależy ona od kształtu cząstek wchodzących w skład fazy stałej oraz od zawartości i jakości związków próchnicznych. Jest ona najmniejsza w przypadku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednia

  Odm. wszczepiona między podkładkęa część szlachetną w celu usunięcia nieodpowiedniego zrastania się podkładki i zraza. Np. p. odmiany Bera Hardy stosuje sięu odmian grusz źle zrastających się z pigwą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt

Do góry