Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Prowokator

  Buhaj spełniający funkcję fantomu przy pobieraniu nasienia do sztucznej pochwyod buhaja dawcy. P. powinien być dokładnieumyty, osuszony, a następnie jego zadodkażony roztworem dezynfekcyjnym i ponownieosuszony. Tak przygotowany p. zabezpieczaprzed niebezpieczeństwem zakażeniaprącia, a w konsekwencji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba alizarolowa

  Określanie pH mleka na podstawie zmiany barwy dodanego odczynnika chem., jakim jest alizarol, wraz ze zmianąkwasowości środowiska, do którego jest dodany.Zarówno mleko zasadowe, jak i nadkwaszone jest eliminowane ze skupu. Zob. też próba reduktazowa i próba Whiteside'a.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba reduktazowa

  Ocena jakości mikrobiol.mleka, polegająca na zmianie zabarwieniabarwnika, np. błękitu metylenowego, co związanejest z jego redukcją. Za pomocą p.r. możnawykryć ok. 90% drobnoustrojów znajdującychsię w mleku – gł. bakterie kwaszące mlekoi bakterie z grupy coli, informujące o stanie sanitarnym mleka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność roślin, produktywność roślin

  Intensywność gromadzenia przez rośliny energii w postaci biomasy, wyrażana w jednostkachmasy na jednostkę pow. w jednostce czasu. Wyróżnia się p.r.:

  1) potencjalną zdolnośćroślin do wytwarzania ogólnej biomasy wwarunkach optymalnych;

  2) rzeczywistą –zdolność roślin do wytwarzania ogólnej biomasyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil glebowy

  Pionowy przekrój gleby pozwalającyna określenie i opis jej cech morf.,na którym widać układ poziomo ułożonychwarstw, tzw. poziomów genetycznych. Poziomy te stanowią najważniejszą cechę rozpoznawczą,odzwierciedlającą etap rozwoju gleby.

  Na podstawie budowy p. wyróżnia się p.g.:

  1) wykształcone...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie

  W ochronie roślin ustalanie terminu pojawu i liczebności populacji agrofagóworaz przewidywanie ich rozprzestrzenianiageograficznego. Celem p. jest określenieoptymalnych warunków zwalczania szkodnikówi chorób oraz przekazywanie tych informacjiosobom i instytucjom, wykonującymzabiegi ochrony roślin. P. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcja

  Ochrona naturalnych wrogów szkodników polegająca na stwarzaniu im korzystnychwarunków bytowania, umożliwianiuim żerowania i rozwoju oraz nieniszczeniu ichwskutek zabiegów agrot. P. sprzyjają takiezabiegi, jak: pozostawianie na brzegach pólzakrzaczeń jako remiz dla entomofagów, zakładanieskrzynek lęgowych dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces glebowy

  Zmiany zachodzące w uformowanej glebie pod wpływem czynników glebotwórczych. Do p.g. należą: bilans i dynamika wody, powietrza, ciepła, roztworu glebowego i skł. pok., oraz dynamika właściwości biol., fiz. i morf. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces glebotwórczy

  Całokształt zjawisk fiz.,chem. i biol. zachodzących w powierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, w wyniku których kształtują się gleby. P.g. przebiegającew określonych warunkach klim. i określonychutworach macierzystych oraz pod wpływemokreślonej szaty roślinnej doprowadzają doukształtowania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność gleby, produktywność gleby

  Zdolność gleby do wytwarzania biomasy w jednostce czasu, na jednostkę pow. lub obj.gleby. P.g. uwarunkowana jest żyznością gleby,jej położeniem i agroklimatem, a kształtowana przez zabiegi agrot., jak nawożenie, nawadnianie. Podniesienie p.g. jest możliwe poprzez poprawę właściwości gleby fiz.,chem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt

Do góry