Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Szkoły przedklasyczne

  W czasie, który uznajemy za pośredni stylistycznie między barokiem i klasycyzmem, szczególną rolę odegrały trzy ośrodki: Mannheim, Berlin i Wiedeń. Kilka generacji kompozytorów związanych z tymi ośrod­kami stworzyło odrębne szkoły: mannheimską, berlińską i tzw. staro-wiedeńską. Twórczość...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /9 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzyka polskiego baroku - Twórczość instrumentalna

  Kompozytorzy polscy XVII wieku w pełni nadążali za rozwojem euro­pejskiej muzyki instrumentalnej. Za pioniera wczesnego stylu baroko­wego w Polsce uważa się obecnie Adama z Wągrowca, kompozytora i organistę działającego w 1. połowie XVII wieku. Zachowały się jego fantazje, ricercary i opracowania...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Koncert instrumentalny

  Rozwój wirtuozostwa i solowej faktury instrumentalnej łączy się zwła­szcza z dwiema formami: koncertem i sonatą solową. Wyrosłe z idei concerto grosso koncerty solowe pojawiły się już na początku XVIII wieku, jednak pełny rozkwit tej formy nastąpił dopiero w 2. połowie tego wieku. Jeśli dotychczas...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /12 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce

  Słowo „klasyczny” (łac. classicus 'wyuczony w klasie, pierwszorzędny, doskonały, wzorcowy') to jeden z najstarszych i najbardziej żywotnych terminów funkcjonujących w naszej kulturze. Określenie to wywodzi się z podziału społeczeństwa rzymskiego na pięć klas, według którego tzw. classici...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /14 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Specyficzne przemiany stylistyczne

  W dotychczasowej charakterystyce dziejów muzyki okresom przejściowym poświęcaliśmy niewiele uwagi, traktując je jako pomost łączący dwie sąsiadujące ze sobą epoki muzyczne. Wyraziste różnice pomiędzy muzyką baroku i klasycyzmu powodują konieczność bliższego omówienia okresu przejściowego...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Sonata fortepianowa

  Sonata fortepianowa to jeszcze jedna, bogata dziedzina twórczości kla­syków wiedeńskich. Podobnie jak w gatunkach symfonicznych i kame­ralnych, w sonacie kompozytorzy realizowali cykliczny układ sonatowy. Realny kształt formy pozostawał jednak w ścisłej zależności z dobo­rem środków wykonawczych. Odrębne...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /13 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Reforma operowa Christopha Willibalda Glucka

  Hegemonia solistów na terenie opery w okresie baroku doprowadziła do naruszenia zasad dramaturgii i proporcji tej formy. Przez długie lata, wskutek nadmiernej swobody śpiewaków w realizowaniu własnych po­pisów wirtuozowskich, opera podlegała licznym wynaturzeniom. Sprzy­jała im również uległość...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /7 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość operowa

  Na dwudzieste lata XVIII wieku przypada początek poważnych zmian w operze. Wyraźna dominacja i popularność opery włoskiej wpłynęła na sposób komponowania oper przez twórców w innych krajach. XVIII-wiecz-ne widowiska muzyczne przestały być wyłącznie przejawem nowych idei estetycznych. Przemiany w...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /6 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYCYZM - Klasycy wiedeńscy

  Klasycy wiedeńscy tworzyli w czasie radykalnych zmian społecznych mających wpływ na przemiany w zakresie mecenatu sztuki. Pod koniec XVIII stulecia zanika znaczenie arystokracji i Kościoła jako opiekunów działalności artystycznej. Kompozytorzy próbujący działać samodzielnie stali się jednak uzależnieni...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /8 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Muzyka klawesynistów francuskich

  Termin „klawesyniści francuscy” obejmuje kilka generacji kompozytorów działających we Francji w latach 1650-1750. W 2. połowie XVII wieku, a więc w czasie związanym jeszcze ściśle z epoką baroku, szkołę klawesynistów francuskich reprezentowali Jacąues Champion de Cham-bonnieres, Louis Couperin i Jean...

  Ocena / Przedmiot / Muzyka

  Autor /Halszka Dodano /04.04.2013 Znaków /4 781

  praca w formacie txt

Do góry