Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  AMENSALIZM

  Zależność międzygatunko-wa, w której osobniki jednego gatunku/populacji działają niekorzystnie na osobniki innego gatunku/populacji, przy czym obecność tego drugiego jest dia pierwszego obojętna (nie odnosi z tego powodu wymiernych korzyści). Pędzlak (grzyb) wydziela substancję antybakteryjną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLOPOLIPLOID

  Organizmy powstające w wyniku mutacji genomowych związanych ze zmianą liczby chromosomów. Mutanty te powstają w wyniku skrzyżowania dwóch różnych gatunków ze sobą. W wyniku krzyżówki międzygatunko-wej powstaje organizm niezdolny do życia lub rozwoju płciowego. Przykładem może być muł - krzyżówka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLOSOMY

  Heterochromosomy, chromosomy warunkujące płeć, różne morfologicznie u osobników męskich i żeńskich (por. autosomy). U człowieka chromosomy: X i Y, u osobnika płci żeńskiej XX, a u osobnika płci męskiej XY (u ptaków i motyli odwrotnie). Czasami ich liczba ulega zmianie na skutek aberracji liczbowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLOSTERYCZNE CENTRUM

  Specyficzne miejsce receptorowe w cząsteczce enzymu wykazującego właściwości allosteryczne. Jest ono zwykle przestrzennie oddalone od centrum aktywnego (miejsca aktywnego), czyli fragmentu cząsteczki enzymu, do którego przyłączane są substraty. Związki przyłączane w centrum ailoste-rycznym (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLELE WIELOKROTNE

  Allelami wielokrotnymi nazywamy więcej niż dwa warianty tego samego genu. Należy zwrócić uwagę, że pojęcie alleli wielokrotnych tyczy się jedynie wariantów tego samego genu, locus występującego w populacji, gdyż pojedynczy organizm diploidalny zawierać może jedynie dwie formy genu/dwa allele...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALTRUISTYCZNE ZACHOWANIE SIĘ

  Zachowanie osobnika, które prowadzi do zmniejszenia się jego dostosowania, przy jednoczesnym zwiększeniu dostosowania innego osobnika tego samego gatunku. Najbardziej znane zachowanie altruistyczne dotyczy opieki nad potomstwem. Młode osobniki mają wówczas dużo większą szansę przeżycia, jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALLELOPATIA

  Bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie jednych roślin na inne rośliny za pośrednictwem substancji chemicznych wydzielanych do środowiska. Uważana jest za jeden ze sposobów walki konkurencyjnej. Korzenie roślin wydzielają do gieby substancje, które mogą działać hamująco na rozwój innych roślin...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDEHYDY

  Związki organiczne, pochodne węglowodorów, ciecze lub ciała stałe (wyjątek aldehyd mrówkowy w postaci gazu), w których cząsteczkach grupa karbonylowa połączona jest jednym wiązaniem pojedynczym z atomem wodoru, a drugim z resztą węglowodorową cząsteczki (patrz Ryc, 8: wzór ogólny). Grupą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALKALOIDY

  Grupa licząca ponad 10 000 związków azotowych pochodzenia roślinnego, zawierających układy heterocykliczne, z co najmniej jednym atomem azotu, wywodząca się od aminokwasów. Substancje krystaliczne, o gorzkim smaku, czynne optycznie, trudno rozpuszczające się w wodzie. Obecne głównie w roślinach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALDOSTERON

  Sterydowy hormon kory gruczołu nadnerczowego, z grupy mineralokortyko-idów. Bierze udział w regulacji gospodarki wodno--mineralnej organizmu. Zwiększa resorpcję zwrotną jonów sodu (Na+) z moczu pierwotnego oraz wydalanie jonów potasu (K+) i wodoru (H+) przez kanaliki nerkowe, wpływając na jego skład...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry