Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BIOGENEZA

  Proces powstawania życia na Ziemi. Pierwsze tłumaczenia zaistnienia życia postulowały stworzenie go przez istotę boską (-> kreacjonizm), jednocześnie powszechna była wiara w możliwość spontanicznego tworzenia życia z niczego, nawet form wysoko uorganizowa-nych, np. much w gnijącym mięsie.

  Obalenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /5 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCENOZA

  Biotyczne elementy środowiska, termin wprowadzony przez K. Mobiusa w 1877 roku, oznacza zespół populacji różnych gatunków, wzajemnie powiązany różnymi (głównie troficznymi, czyli pokarmowymi) zależnościami i żyjący w określonej przestrzeni środowiska wodnego lub lądowego (biotopu). Biocenoza jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGEOCHEMICZNY CYKL

  Cykl obiegu pierwiastków w biosferze. Pierwiastki chemiczne krążą po charakterystycznych dla siebie torach od środowiska zewnętrznego do organizmów i z powrotem. Dzięki obecności producentów, konsumentów i reducentów pierwiastki przepływają przez żywą część...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCHEMIA

  Dział nauki zajmujący się badaniem chemicznych (cząsteczkowych) podstaw życia, czyli budowy chemicznej organizmów żywych oraz przemian chemicznych, które w nich zachodzą, Do głównych obszarów zainteresowań biochemii należą badania nad substancjami organicznymi o dużym znaczeniu biologicznym, jak:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOGEOGRAFlA

  Dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem roślin i zwierząt na Ziemi i zasadami kierującymi tym rozmieszczeniem.

  W biogeografii wyróżnia się krainy zoogeograficz-ne, np. palearktyczna, orientalna, neotropikalna itp. oraz krainy fitogeograficzne, np. holarktyczne, paleotropikalne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCYBERNETYKA

  Dział cybernetyki, wykorzystujący dyscypliny techniczne (m.in. elektronikę, mechanikę, informatykę, automatykę i robotykę) dla potrzeb biologii i medycyny, znajduje wiele zastosowań praktycznych. Cybernetyka to nauka interdyscyplinarna, o systemach sterowania, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOINDYKATORY, biowskaźniki

  Gatunki lub zespoły gatunków organizmów żywych, wrażliwych na dany czynnik środowiska w sposób umożliwiający jego ilościową ocenę. Bioindykatory powinny wykazywać się specyficzną, wąską tolerancją ekologiczną, łatwością hodowli i szerokim rozprzestrzenieniem.

  Są używane w biomom-toringu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIODEGRADACJA

  Proces polegający na rozkładzie substancji do prostszych postaci, przebiegający z udziałem organizmów żywych. Najwydajniejszymi i najwszechstronniejszymi biodegra-datorami są bakterie i grzyby. Szybkość i skala biodegradacji zależą od temperatury, wilgotności, rodzaju substancji podlegającej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILIRUBINA

  Produkt rozpadu grupy hemowej w hemoglobinie Gej części niebiałkowej), barwnik żółty żółci u ssaków. Powstaje ona w wyniku rozpadu biliwerdyny w ten sposób, że centralny mostek metinowy biliwerdyny redukowany jest przy pomocy enzymu reduktazy biliwerdynowej.

  Podobnie jak na wcześniejszych etapach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA ISTOTA

  Część tkanki ośrodkowego układu nerwowego złożona głównie z aksonów neuronów, najczęściej posiadających zmielinizowane otoczki, towarzyszącej tkanki glejowej i na-czyń krwionośnych, istota biała tworzy drugą, wewnętrzną warstwę kory mózgowej, stanowj liczne szlaki, łączące poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt

Do góry