Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Genofor

  Obszar w cytoplazmie komórek pro-kariotycznych, w którym zlokalizowana jest kolista cząsteczka DNA, która nie jest oddzielona żadną błoną (jak w przypadku komórek eukariotycznych). Należy zwrócić uwagę, że obecnie większość naukowców nazywa kolistą cząstkę DNA chromosomem bakteryjnym. Z tego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄBKI (Spongiaria, Spongia, Porifera)

  Typ wielokomórkowych bezkręgowców, zaliczanych do beztkankowców o prostej, dwuwarstwowej budowie ciała, żyjących wyłącznie w wodzie. Całkowitą ilość gatunków gąbek szacuje się na 15 tys., ale obecnie opisanych i nazwanych jest zaledwie około 9 tys. gatunków. Większość gąbek zamieszkuje morza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /8 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENOM

  Cały materiał genetyczny komórki. Obejmuje DNA znajdujący się w jądrze i inne struktury DNA w komórce, np. mitochodrialny DNA, u bakterii np. plazmidy. Należy pamiętać, że niektóre wirusy posiadają genom zbudowany z RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GĄSIENICA

  Stadium rozwojowe motyii. Jest to larwa, która bardzo intensywnie się odżywia, wielokrotnie linieje, a następnie przekształca się w poczwarkę.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIBERELINY

  Klasa hormonów roślinnych (fi-tohormonów). Wpływają one na szereg procesów życiowych zachodzących w roślinach, np. regulują spoczynek i kiełkowanie nasion, wzrost roślin, morfogenezę (kształtowanie się) pędu, powstawanie wiązek przewodzących, formowanie się blaszki liściowej, tworzenie owoców...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GDP - guanozynodwufosforan

  Związek zbudowany z guaniny (purynowej zasady azotowej), pię-ciowęglowego monosacharydu rybozy oraz dwóch grup fosforanowych. GDP jest produktem reakcji hydrolizy GTP (guanozynodwufosforan). Reakcja ta katalizowana jest przez fosfatazy. Hydroliza GDP z kolei prowadzi do powstania GMP...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GIGANTYZM (makrosomia)

  Choroba objawiająca się nadmiernym wzrostem ciała i wydłużaniem się kości długich lub rozrostem i przerostem różnych jego części (zwłaszcza dłoni i stóp) oraz miękkich tkanek głowy. Schorzenie o złożonej etiologii. Wyróżniamy gigantyzm pierwotny, przysadkowy i eunuchoidalny.

  Gigantyzm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEN

  Liniowy zbiór sekwencji DNA niezbędnych do wytworzenia funkcjonalnej jednostki RNA. Geny prokariotyczne są ciągłe, zaś geny eukariotyczne są nieciągłe, gdyż składają się z jednostek kodujących (eksony) i elementów niekodujących (introny).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLEBA

  Najbardziej zewnętrzna, zwietrzała część litosfery składająca się z luźnych cząstek organicznych i mineralnych, powietrza oraz wilgoci. Pod wpływem żyjących w niej i na niej organizmów w glebie zachodzą przemiany cząstek organicznych w mineralne i odwrotnie - chemosynteza. Powstanie gleby jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /3 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE CHOROBY CZŁOWIEKA

  Choroby wywołane zmianami w sekwencji DNA i/lub strukturze chromosomu. Obecnie jest poznanych ok. 6000 chorób genetycznych, jednakże należy podkreślić, że ich występowanie jest stosunkowo rzadkie. Wśród chorób genetycznych człowieka możemy wyróżnić choroby jednogeno-we, określane niekiedy jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /23.07.2013 Znaków /3 190

  praca w formacie txt

Do góry