Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RESTYTUCJA

  Działania zmierzające do odtworzenia lub częściowej odbudowy populacji danego gatunku bądź całych zespołów ekologicznych, które są zagrożone wyginięciem. R. prowadzona jest w różnych formach czynnej ochrony przyrody, w przypadku ratowania taksonów, m.in. przez specjalne hodowle zasilające populacje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETIKULOCYT

  Erytrocyt zawierający w cytoplazmie skupiska wolnych rybosomów, które są widoczne w mikroskopie świetlnym w postaci za--sadochłonnych ziaren, oraz siateczkę wewnątrz-plazmatyczną. R. powstaje w szpiku krwiotwórczym w wyniku usunięcia jądra komórkowego z erytroblastu w procesie erytropoezy. U człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETIKULUM ENDOPLAZMATYCZNE

  ER, zwane inaczej siateczką śródplazmatyczną, charakterystyczne dla komórek eukariotycznych organellum komórkowe, będące kompleksem wewnątrzkomórkowych błon cytoplazmatycznych (spłaszczonych cystern, kanalików i pęcherzyków), otaczających jądro komórkowe, stanowiące jedno z głównych centrów syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETIKULUM SARKOPLAZMATYCZNE

  Złożony system błon retikuium gładkiego (agranularnego) tworzących liczne kanały, cysterny i pęcherzyki, przylegające do miofibryli, połączonych z tzw. kanalikami T (wpuklenia sarkolemmy - analog plasmoiemmy).

  Wykazuje ułożenie segmentowe, zależne od układu prążków mięśni, wg. schematu:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELIKT, żywa skamieniałość

  Gatunek będący pozostałością większej grupy organizmów lub większego zasięgu tych organizmów. Przykładem r. w obydwu znaczeniach jest miłorząb japoński / miłorząb dwuklapowy, drzewo obecnie występujące głównie w ogrodach botanicznych i parkach. W trzeciorzędzie lasy złożone z wielu gatunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKAPITULACJA

  Skrócone powtórzenie stadiów filogenezy w czasie ontogenezy. Koncepcja zakładająca, że w trakcie swego rozwoju osobnik przechodzi przez stadia przypominające dojrzałe formy przodków, np. w czasie rozwoju zarodkowego ssaka najpierw pojawia się serce dwudziałowe (charakterystyczne dla ryb), następnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENATURACJA

  Odwrócenie denaturacji, polega na przywróceniu struktury i właściwości biologicznych związków wielkocząsteczkowych (białek i kwasów nukleinowych) po uprzednim ich zaburzeniu czynnikami fizycznymi i chemicznymi. Zazwyczaj zachodzi samorzutnie po usunięciu czynnika denaturującego. Czasem do renaturacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA GENETYCZNA

  Proces wymiany fragmentów DNA, czyli części materiału genetycznego. W wyniku zajścia procesu rekombinacji powstaje nowy układ genów, a więc powstają nowe genotypy. Rekombinacja jest zatem podstawowym procesem prowadzącym do zwiększenia różnorodności genetycznej organizmów poprzez wymianę wariantów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPLIKACJA DNA, powielanie, podwojenie

  Replikowanie nici DNA. W wyniku procesu replikacji powstają dwie potomne cząsteczki DNA, które zawierają jedną nić starą - pochodzącą z matczynej cząsteczki DNA, która ulega replikacji, zaś druga nić jest nowo powieloną nicią. Taki mechanizm powielania cząstek nazywamy procesem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /9 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA UPRAWNIONA

  Proces wymiany odcinków DNA zachodzący pomiędzy homologicznymi regionami w cząsteczkach DNA. Wzajemna wymiana odcinków materiału genetycznego znana jest jako zjawisko corssing-over pomiędzy chromosomami homologicznymi. Proces ten występuje w komórkach eukariotycznych w trakcie mejozy, a dokładnie w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt

Do góry