Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TRÓJWARSTWOWCE

  Zwierzęta, które są zbudowane z trzech listków zarodkowych: ektoder-my, endodermy i mezodermy. Z tkanek zarodkowych wykształcają się wszystkie pozostałe tkanki, przy czym największy udział w ich tworzeniu ma powstająca najpóźniej w procesie gastrulacji - me-zoderma. Do trójwarstwowców należą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROCHOFORA

  Wolno pływająca larwa. Posiada dwa wieńce rzęsek wyrastających równoleżnikowo na mniej więcej kulistym cieie. Na dolnym biegunie trochofory w trakcie rozwoju wyrastają segmenty. Trochofora występuje w rozwoju morskich wieloszczetów (pierścienice) oraz niektórych mięczaków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIEC

  Ostatnia część żołądka przeżuwaczy. Ściany trawieńca zawierają gruczoły żołądkowe i tu następuje trawienie treści pokarmowej, która ulegała skomplikowanej obróbce wstępnej we wcześniejszych częściach żołądka. Ze względu na kwaśną, treść w trawieńcu giną drobnoustroje symbiotyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPIRCJA

  Parowanie wody, przenikanie (dyfuzja) pary wodnej z wnętrza i powierzchni rośliny do atmosfery, odbywające się głównie przez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i w niewielkim stopniu również przez skórkę (transpiracja kutykularna).

  W sytuacji, gdy roślina jest odpowiednio zaopatrzona w wodę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPORT MIĘDZY KOMÓRKAMI

  Transport substancji przez błonę komórkową, odbywający się między komórkami lub między komórką a otoczeniem. Specyficzne fizykochemiczne właściwości, zbudowanej z fosfolipidów i białek, błony komórkowej sprawiają, że jest ona selektywnie przepuszczalna. Swobodnie przenikają przez nią jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSWERSJA

  Mutacja punktowa w sekwencji DNA polegająca na zamianie puryny na pirymidynę (A lub G C lub T) lub pirymidyny na pu-rynę (C lub T —» A lub G). Mutacja typu transwersja nie wpływa na zmianę ramki odczytu, może spowodować jednakże zmianę sensu kodonu, np. na inny aminokwas w białku lub też spowodować...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANZYCJA

  Mutacja punktowa w sekwencji DNA polegająca na zamianie puryny na purynę (A —» G, G —> A) lub pirymidyny na pirymidynę (C T, T -> C). Mutacja typu tranzycja nie wpływa na zmianę ramki odczytu, może jednakże spowodować zmianę sensu kodonu, np. na inny aminokwas w białku, lub też spowodować powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIE

  Proces fizjologiczny, w którym na drodze przemian fizycznych i chemicznych pobrane substancje pokarmowe zostają rozłożone na prostsze elementy mogące zostać wchłonięte i zużyte jako materiał budulcowy lub dostarczający energii. Fizyczne procesy obejmują wchłanianie pokarmu, jego rozdrabnianie i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSLACJA, synteza białek

  Tłumaczenie informacji genetycznej z języka nukleotydów na język aminokwasów. Translacja przebiega w cyto-plazmie na rybosomach. Obejmuje trzy/etapy: inicjację, elongację i terminację. Zsyntezowana w procesie transkrypcji nić mRNA, zawierająca skopiowaną informację genetyczną, łączy się z małą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSKRYPCJA

  Proces przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA. Enzym katalizujący tę reakcję to polimeraza RNA. W komórkach eukariotycznych występują trzy klasy polime-raz, przeprowadzające proces transkrypcji odmiennych grup genów:

  -    polimeraza RNA I: transkrybowanie genów kodujących podjednostki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt

Do góry