Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWNOŚĆ JAKO LEK

  Omówienie terapeutycznego oddziaływania żywności należy rozpocząć od definicji obu pojęć podanych w obowiązujących aktualnie przepisach prawnych. Tak więc, o ile żywnością (środkiem spożywczym) nazywa się substancję lub mieszaninę substancji, która zawiera znaczące ilości jednego lub więcej...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGATYWNE MIERNIKI ZDROWOTNE

  Trudności w stosowaniu pozytywnych mierników zdrowia powodują, że epidemiologia skupia swoją uwagę na wskaźnikach zdrowia, które mogą być łatwo mierzone i służyć za podstawę działania lub podejmowania decyzji w zakresie polityki zdrowotnej. W konsekwencji większość stosowanych mierników zdrowia to...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki psychospołeczne zdrowia

  Środowisko społeczne nuże być źródłem stresu. Jego przejawy na różnych poziomach życia sputcirzucgu mają duminującc ziiaczunic jaku czynnik ucuiupsychicznego ohciążcnia jednostki. Główną przyczyną stresu jest brak zaspokojenia różnych potrzeb człowieka (p. lista Maslowa) w warunkach nieprzyjaznego...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /5 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ekonomiczne

  Prawidłowe wybory zdrowotne mogą być podejmowane w każdych praktycznie warunkach ekonomicznych. Zależy to przede wszystkim od wiedzy i motywacji, jakimi dysponuje jednostka. Wysoką kulturą zdrowotną odznaczają się niekiedy ludzie biedni i bez szczególnego wykształcenia. Niemniej, zdrowotnie poprawny...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola instytucji publicznych

  We współczesnych państwach na ogół dostrzega się znaczenie prawidłowych zuchowuń zdrowotnych dlu pomyślności społeczeństwu. Biorąc pod uwugę wyni kającc stąd korzyści, nic pow inna być zaniedbywana żadna z istotnych dróg prowadzących do tego celu. Na pierwszym miejscu znajdują się wysiłki...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWNOŚĆ WCZORAJ I DZIŚ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE W ŻYWIENIU

  Żywność i jej wytwarzanie przeszły na przestrzeni dziejów ewolucję, której następstwa dla odżywiania się ludzi i tym samym dla ich zdrowia były wielorakie (tab. 2.1).

  Historia rodzaju ludzkiego zaczęła się około 7 milionów lat temu od dwunożnych istot czlowickowatych. zwanych hominidami. Nasz...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /7 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan funkcjonalny

  Stan funkcjonalny jako kryterium zdrowia ma istotne znaczenie praktyczne. Wskazuje, jak jednostka iadzi sobie z wymaganiami dnia codziennego Oi&z innymi wyzwaniami. Na jednym końcu skali zdolności funkcjonalnych mieści się zdolność do samodzielnego poruszania się i samoobsługiwajnia w życiu codziennym. a...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki społeczne a zdrowie

  Środowisko społeczne tworzy zasadniczy wymiar bytowania człowieka i jego rozwoju na różnych płaszczyznach. W sposób pośredni lub bezpośredni wyznacza też warunki zdrowotne. Poprzez różnorodne przystosowania o charakterze społecznym człowiek może wpływać na te warunki. Znalazło to szczególny wyraz w...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zdrowia populacji

  Ocena zdrowia dotyczy rćżnych jego składowych. Są to: obecność lub brak obiektywnie stwierdzonych chorób i odchyleń od stanu prawidłowego, występowanie dolegliwości i ocena samopoczucia, odporność na zwiększone obciążenie fizyczne i neuropsychiczne. funkcjonowanie w środowisku społecznym itp...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki społeczno-ekonomiczne

  Spośród różnych zmiennych społecznych, wpływających w makroskali na stan zdrowia, na pierwszym miejscu wymienia się dochód narodowy. Nic brakuje również danych wskazujących, że wzrost zamożności nie jest samoczynnym instrumentem podnoszącym stan zdrowotności społeczeństwa. Wielokrotnie wskazywano...

  Ocena / Kategoria / Dietetyka

  Autor /niebieska Dodano /12.02.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt

Do góry