Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Bonitacja owiec

  Bonitacja owiec — ocena owiec na podstawieich wyglądu zewnętrznego, jakości wełnj1 budow y; bonitacja, będąca jednym ze sposobówoceny wartości użytkowej owiec, stanowi wielkąpom oc w pracy hodow lanej, szczególnie w warunkachterenowych, gdzie utrudniona jestkontrola użytkow ości; bonitację...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIMETALE

  BIMETALE — dwie zespawane płytki metalowe,o różnych współczynnikach rozszerzalności;wskutek wzrostu tem peratury płytka z metaluo większym współczynniku rozszerzalności wydłużasię więcej, pow odując skrzywienie płytkibimetalowej; płytki bimetalowe wykorzystuje sięw term ostatach, np. do włączania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza

  Biocenoza — zespół organizmów zwierzęcychi roślinnych żyjących n a określonym obszarzeznajdującym się mniej więcej w jednakowychw arunkach środow iskow ych, tzn. klim atycznychglebowych i innych; organizm y te są od siebieuzależnione i żyją w stanie rów now agi dynam icznej,zanim nie ulegną zm ianie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELMO

  BIELMO — 1) w botanice tkanka zapasowawystępująca w nasionach roślin jednoliściennych(bielmowych), składająca się z komórek zawierającychsubstancje pokarmowa (skrobię, białko,tłuszcze i inne); niezbędne kiełkującej redlinie doczasu rozpoczęcia przez nią samodzielnego wytwarzaniasubstancji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Begonia

  B E G O N I A , ukoś ni c a (Begonia) — roślinaozdobna z rodziny ukośnicowatych (Begoniaceae).Wartość zdobniczą ma kilka gatunków. U k o £-n i c ę w i e c z n i e k w i t n ą c ą (Begonia semperflorens)uprawia się jako roślinę jednoroczną;ma liście drobne, jasnozielone lub czerwonawe;kwitnie biało...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOGRZBIETY

  BIAŁOGRZBIETY — bydło o charakteiystycznym„boczastym” umaszczeniu; boki głowy, szyi,tułowia i zadu są czarne lub czerwone, natomiastgórna krawędź szyi, grzbiet, lędźwie, brzuch i podgardle— białe. Bydło o takim umaszczeniu występujew Norwegii (rasa telemark), Niemczech(rasa brcitenburg), Anglii i USA...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezazotowe substancje wyciągowe

  Bezazotowe substancje wyciągowe — związki organiczne pochodzenia roślinnegooprócz włókna surowego i tłuszczu surowego;są to głównie węglowodany. Do najważniejszychzwiązków z tej grupy należą:c u k r y p r o s t e , jak glikoza, fruktoza (cukierowocowy), pentozy i inne; d w u c u k r y ,jak maltoza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEDRZYCKI Stefan

  BIEDRZYCKI Stefan (1876—1936) — profesori rektor SGGW, kierownik Zakładu MaszynoznawstwaRolniczego; wykładał maszynoznawstwona uniwersytetach w Poznaniu i Wilnieoraz na Politechnice Warszawskiej; twórca obiektywnejmetodyki badania maszyn rolniczych i ichelementów; autor wielu prac naukowo-badawczychi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZ CZARNY

  BEZ CZARNY (Sambucus nigra) — duży krzew(czasem małe drzewko) do 10 m wysokości z rodzinyprzewiertniowatych (Capri/oliaceae) ; rdzeńbardzo gnjby i miękki, biały; kwiaty białe, o intensywnejwoni, zebrane w duże baldachokształtnekwiatostany; owoce — czarne pestkowce.Występuje w całym kraju w lasach i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEGUNKA

  BIEGUNKA — objaw choroby przewodu pokarmowego,polegający na częstym wydalaniurzadkiego kału; jest następstwem błędów w żywieniulub występuje przy różnych schorzeniach,szczególnie zakaźnych; u osesków (cieląt, prosiąt,jagniąt, rzadziej źrebiąt) biegunki niezaraźliwebywają spowodowane zapaleniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry