Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Buk

  B U K (Fagus silvatica) — drzewo typowo leśne z rodzinybukowatych (Fagaceae), jedno z najważniejszychgospodarczo spośród naszych drzew liściastych;dorasta do 40 m wysokości i 1.5 m grubości; żyje do 300 lat; korę ma cienką i gładką, nawetw starszym wieku; owocuje co 5—8 lat, poczynającod 40 (bez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Butwienie

  B U T W IE N IE — rozkład resztek roślinnychw obecności tlenu pod wpływem bakterii i grzybów; określenie to najczęściej jest stosowane w odniesieniu do ściółki leśnej; r \p o d o b n e procesy zachodzące w drew - / \nic potocznie nazyw am y „gniciem” / Vdrew na

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPTAN

  CAPTAN (nazwa zwyczajowa) — trójchlorometylotiotetrahydroftalimid;działa bakteriobójczoi grzybobójczo, na mączniaki właściwe nie działajednak wystarczająco skutecznie; zakresem działaniaprzewyższa ciecz bordoską. Przypisuje sięmu też działanie lecznicze (-►terapia roślin);w wielu wypadkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama brzuszna

  Jama brzuszna - - ja m a w yścielona o trzewną(-> otrzew now a ja m a ), o g ran iczo n a u ssakówod przodu -*• p rzepona, a z boków i o d dołuścianami brzusznym i; ku tyłow i p rzechodzi w ja męmiedniczną. W ja m ie brzusznej znajdują się:część-> układu p o k arm ow ego o ra z —►moczowegoi -♦...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brunatna plamistość orzecha włoskiego

  Brunatna plamistość orzecha włoskiego — choroba grzybowa orzechawłoskiego, czarnego i szarego. O b j a w y : poczynającod lipca, głównie w sierpniu i wrześniu,na liściach tworzą się brązowe, kanciaste i ząbkowane, rozproszone lub skupione wzdłuż głównychnerwów plamy, początkowo średnicy ok. 2 mm.w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUZDA

  BRUZDA — row ek pozostający p o odw róceniuskiby. Po dnie bru zd y przy następ n y m naw rociepługa idzie koń lub toczą się k oła tra k to ra .Bruzdy pow stają też pom iędzy zao ran y m i zagonami;nie pow inny o n e być an i z a głębokie, aniza szerokie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRUZDA ROZDZIELCZA

  BRUZDA ROZDZIELCZA — ro w e k w y k o n a nyna polu n a w ad n ian y m , służący d o p o b ie ra n iawody z o d p ro w a d za ln ik a stałego lu b czasow egoi doprow adzania jej na p ole n a w ad n ia n e; zasilaon w odą pom ocnicze b ru z d y rozdzielcze lu bbezpośrednio b ru z d y na w ad n iając e.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRYNDZA

  BRYNDZA, te łe m ia — miękki ser ow<zyf podpuszczkowy,sfermentowany, wyrabiany w Polsce,Rumunii i Słowacji, przede wszystkim w okolicachgórskich; bryndzę wyrabia się z solonego—*bundzu, z którego formuje się bryły, ponowniesię soli i poddaje dwutygodniowej fermentacji, poczym dojrzałą bryndzę wkłada...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BRZANA

  BRZANA (Barbus barbus) — ryba z rodzinykarpiowatych ( Cyprinidae)\ przebywa w środkowymbiegu rzeki o dnie żwirowatym lub piaszczystymi o dużym przepływie wody; żywi się wodnymizwierzętami dennymi i odpadkami organicznymi*które wyszukuje w wodzie; zimą prabywa w głębszychpartiach wody, gdzie popada w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BLIŹNICZKA

  BLIŹNICZKA (Nardui sp.) — rcślina z rodzinytraw (Gramineae), bardzo rozpowszechniona,zwłaszcza w górach, jest b I i ź n i c z k a p s i at r a w k a , inaczej psiarka lub psiara (Nardusstricta); pospolita również na niżu. Jest to trawaniska, tworząca gęste kępy, które mogą rosnąćtak blisko siebie, ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry