Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  CD-R (CD Recordable)

  CD-R (CD Recordable) - najprostsza technologia (Philips) jednostronnego i jednorazowego zapisu dyski CD-ROM przeznaczonych wyłącznie do wielokrotne odtwarzania informacji. Stosowany jest też termin jednorazowego zapisu CD-WORM (CD Write Once Read Many). Czas przechowywania informacji ok. 8 lat.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDPD (Cellular Digital Packet Data)

  CDPD (Cellular Digital Packet Data) - pakietowa sieć komórkowa przeznaczona do transmisji danych cyfrowych, funkcjonująca jako platforma nakładkowa na infrastrukturze telefonii analogowej AMPS (USA).

  Platforma CDPD o architekturze podobnej do AMPS użytkuje (od 1994 r.) wydzielone dla niej z sieci analogowej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CD-ROM (CD Read Only Memory)

  CD-ROM (CD Read Only Memory) - dyski optyczne CD przeznaczone wyłącznie do odczytu zarejestrowanej na nich informacji. Współczesne napędy handlowe osiągają 40-krotną (40x) szybkość odczytu w stosunku do podstawowej szybkości 150 kB/s, czyli 6 MB/s - przy pojemności użytkowej 650-680 MB. Pierwsze napędy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDSL (Consumer Digital Subscriber Line)

  CDSL (Consumer Digital Subscriber Line) - najnowsza forma powszechnego asymetrycznego dostępu „ostatniej mili", lansowana od niedawna jako Lite DSL, przewidywana dla klientów o umiarkowanych potrzebach komunikacyjnych. W CDSL maks. szybkość transmisji w dół do abonenta wynosi 1 Mb/s, natomiast w kanale...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREZYNA

  CEREZYNA — produkt otrzymywany z w oskuziemnego; bezbarwny lub żółtawy, o właściwościachpodobnych do wosku pszczelego, używanydo wyrobu świec, kremów, past itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budka szałasowa dla kurcząt

  Budka szałasowa dla kurcząt -letnie przenośne pomieszczenie dla kurcząt w wieku9—12 tygodni. Daszek dwuspadowy sięgającydo ziemi, ściana frontowa wykonana z siatki,a przeciwległa z desek. Kurczęta siedzą na grzędachbez podłogi. Budkę ustawia się na wybieguw miejscu suchym i zacisznym. Materiałem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CERKARIA

  CERKARIA, o g o n a tk a — stadium rozw ojow eprzywr z grupy Digena oraz pasożyta płuc i w ątrobyprzeżuwaczy — m otylicy; ogólną budow ącerkaria zbliża się d o postaci dorosłej,nic ma jednak funkcjonującychgonad (gruczołów płciow ych;;pływa sw obodnie w wodzie za pomocąruchów ogonka; dostaw szysię do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla wodna

  Budowla wodna — urządzenie służącedo wykorzystania zasobów wodnych lub ochraniająceprzed szkodliwym działaniem wód; dobudowli wodnych zalicza się przegrody, zap o ry ,jazy, tam y regulacyjne, wały przeciwpowodziowe,kanały, row y, mnichy, upusty, zastawki itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cewnikowanie

  Cewnikowanie ( k a t e t e r y z a c j a )  — zabieg polegający na w prowadzeniucewnika d o pęcherza m oczowego zwierzęciaprzez przew ody m oczow e w celu odprow adzeniana zew nątrz zatrzym anego m oczu lubofTcpłukania pęcherza, a także pob ran ia próbekmoczu w celu stw ierdzenia różnych ch o ró b ;zabieg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowla ziemna

  BUD OW LA Z I E M N A — budowla w y k o n an aw gruncie lub z ziem i, m ają ca sam o d zieln e zn aczeniegospodarcze lu b te c h n iczn e; d o b u dow liziemnych zalicza się n asypy, np. w ały p rzeciw powodziowe,przegrody ziem ne zb io rn ik ó w , groblestawów lub k w ater zalew ow ych itp . o ra z w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt

Do góry