Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ciecz bordorska

  Ciecz bordorska produkt reakcji siarczanumiedziowego z mlekiembar/.ę turkuyyw©niebieską; jej -♦substancją aktywnąjest zasadowy siarczan miedziowy wytrącającysię w postaci zawiesiny koloidalnych cząstek(o wymiarze 3—4 mikronów). Prawidłowosporządzona ciecz bordoską powinna mieć odczynsłabo zasadowy;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba nowin

  Choroba nowin , b i a ł a d i u m a — chorobafizjologiczna występująca na różnych roślinach ; najbardziej typow a dla ow sa. O b j a w y :w ierzchołki m łodych liści ow sa bieleją, więdnąi zasychając zwijają się; brzegi liści jaśnieją; roślinyp o zostają karłow ate, zc zniekształconym i kłosam...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciśnienie atmosferyczne

  Ciśnienie atmosferyczne — O m e n iewarstwy pow ietrza n a jednostkę pow ierzchni;m ierzy się za pom ocą - » barom etrów rtęciowychlub m etalow ych, czyli -»aneroidów . Jak o ciśnienienorm alne przyjęto ciśnienie warstwy pow ietrzan a poziom ie m orza, w szerokości geograficznej45% przy tem peraturze 0 'C...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby wirusowe malin

  Choroby wirusowe malin— chorobypowszechne i wyrządzające duże szkody. O b j a wy c h o r o b o w e , jak i wywołujące je c z y n ni k i c h o r o b o t w ó r c z e , są niedostateczniezbadane; najczęściej występują w różnychkombinacjach; na podstawie objawów wyróżniamy3 najważniejsze grupy chorób; i)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chlamidospora

  C H L A M I D O S P O R A — komórka grzyba otoczonatwarda błona, zawierająca substancjezapasowe; chlamidospory powstają pojedynczow dowolnych miejscach strzępek; dzięki swejbudowie mogą w nic sprzyjających warunkachprzetrwać pewien okres czasu nie kiełkując;są odporne na mróz i suszę. Wytwarzanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY WYMIENIA

  CHOROBY WYMIENIA — zakaźne lub niezakażneschorzenia gruczołu mlecznego, skórywymienia łub strzyków. D o n i e z a k a ż n y c hnajeżą: stłuczenia, rany .obrzęki wymienia (zastójkiwi w naczyniach włosowatych wymienia wskuteknp. zatrucia ciążowego), zatrzymanie mleka(brutaJne obchodzenie się ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chlewnia

  CHLEW N IA — 1) pomieszczenie, rozgrodzonewewnątrz na różnego rodzaju kojce służącedo przetrzymywania, chowu lub tuczu świń,2) zespół świń w różnym wieku (lochy, knury,prosięta, młodzież hodowlana itp.) łub różnejkategorii (zwierzęta hodowlane albo tuczniki),służący odpowiednim celom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHÓW

  CHÓW — zesp ó ł zabiegów człow ieka zm ierzającychd o wyzyskania istniejących z ało żeń dziedzicznych(dziedziczności) zw ierząt d o m o w y chw celu uzyskania od nich określonych p ro d u k tó w(mleka, jaj, mięsa, wełny itp.), p racy lu b innychkorzyści natury niegospodarczej; d o zak resu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLOROPLASTY

  CHLOROPLASTY, c ia łk a z ie le n i — żyweelementy komórek roślin zielonych, wytwarzaneprzez protoplazmę, zbudow ane z białek i związkówtłuszczowych; zawierają b arw niki, główniechlorofil (nadający zielone zabarw ienie roślinie).Wymiary i kształt cłiloroplastów byw ają różne,najczęściej są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /JArolnik Dodano /27.02.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CDV (Cell Delay Variation)

  CDV (Cell Delay Variation) - zmienne opóźnienie komórek w sieciach ATM, wynikające z ograniczonych właściwości czasowych komutatorów i przełączników, a także czasów obsługi i propagacji pakietów (komórek).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Rufin4 Dodano /27.02.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt

Do góry