Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czułki

  C Z U Ł K I — narządy dotyku lub powonieniau jamochłonów, niektórych robaków i stawonogów;są to wydłużone, nitkowate lub pałczastechwytne przydatki różnej budowy i pochodzenia,położone najczęściej w pobliżu otworu gębowegoi obdarzone znaczną ruchliwością; zazwyczaj obficieunerwione, pełnią rolę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAWKA POLEWU

  DAWKA POLEWU — ilość (daw ka) wody doprowadzonapodczas jednego nawodnienia przypadającana 1 ha gruntu; suma dawek doprowadzonapodczas sezonu wegetacyjnego nazywa sięn o r mą n a w o d n i e n i a . D aw ka polewui zapas wody znajdującej się w glebie nie powinnyprzekraczać granicznej pojemności wodnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czumiza

  C Z U M IZ A , w łośnica ber, ber, gom i fSetanodoli ca ssp. maxima,S.i. var. mandschurica) —- rośUnaz rodziny traw Uiram iiieae), uprawiana naDalekim Wschodzie głównie na ziarno, któresłuży za pokarm dla ludzi i zwierząt, w Europęzaś — na paszę. Zarówno nasiona, jak i zielonamasa są zasobne w białko. U...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOCHRADŁO

  CZOCHRADŁO — drąg (belka), średnicy około20 cm, przymocowany do dwóch słupów różnejwysokości, wkopanych w ziemię; umożliwiatradzic chlewnej ocieranie swędzących miejsc naskórze. Różna wysokość slupów, do którychprzymocowany jcj>t drąg, ułatwia czochranie sięzwierzętom różnego wzro3tu, gdyż drąg...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka

  C Z A S Z K A — kościec głowy', stanowiący osłonębardzo ważnych narządów, jak mózgowie, narządywzroku, słuchu i równowagi, początkowyodcinek układów pokarmowego oraz oddechowego;składa się z szeregu parzystych i nieparzystychkości połączonych zc sobą nieruchomow tzw. szwach czaszkowych. W yjątek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człon zmianowania

  C Z ŁO N Z M I A N O W A N I A , p łod ozm ianu— wycinek zmianowania składający się z kilkuroślin, z czego pierwszą rośliną członu jesttzw. dobry — przedplon, a ostatnią — roślina poprzedzającanastępny dobry przedplon; np. zmianowanie:ziemniak i-owies-koniczyna-pszenica-żytoskłada się z dwu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cząsteczka chemiczna

  C Z Ą S T E C Z K A C H E M IC Z N A — najmniejszailość pierwiastka lub związku zdolna do samodzielnegoistnienia i zachowująca wszystkie chemicznewłaściwości danej substancji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cwiartka

  Ć W IA R T K A — w przemyśle jajczarskim skrzyniajajczarska na 360 ja j wykonana z cienkich,,suchych i bezwonnych deseczek; jaja ułożone sąw kratkach lub wytłaczankach. Rozróżnia się3 typy ćwiartek: eksportowa typu A — dla jajmniejszych, eksportowa typu B — dla jaj większychi patentowa — przeznaczona do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czteropolówka

  C Z T E R O P O L Ó W K A — ^mianowanie okładająccsię z czterech roślin, albo grup roślin (,,p6Pr).Klasyczną czteropolówkę „norfoUką’- stanowią:okopowe — zboża jare — koniczyna — zbożaozime, gdzie 50% stanowią zboża, 25% okopowei 25% strączkowe. Czteropolówka była wzorcem,na podstawie którego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Daglezja

  Daglezja , je d lic a (Pseudotsuga Douglasa) —drzewo iglaste z rodziny jodłowatych (Abietaceae)t pochodzące z Am eryki Pn., wprowadzanegdzieniegdzie do naszych lasów ze względu naszybki wzrost i cenne drewno; spotykana takżew parkach. Gatunek cienioznośny, wrażliwy namrozy i przym rozki; wymaga lepszych gleb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bobert Dodano /28.02.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt

Do góry